ย้อนกลับ

กาชาดไทยเขาล้าน

ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้อพยพที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522 ณ บ้านเขาล้าน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด2

         
        ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทย บริเวณบ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในระยะแรกมีการก่อสร้างเป็นเพิงพักชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่ทำการ ที่พัก หน่วยพยาบาลต่อมาจึงก่อสร้างอาคารถาวร ประกอบด้วยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงฝึกอบรม โรงเรียน และบ้านพัก ศูนย์สภากาชาดไทยแห่งนี้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ลี้ภัยชั่วเวลาหนึ่ง ตนเมื่อชาวกัมพูชาอพยพแยกย้านกลับภูมิลำเนา ศูนย์แห่งนี้จึงถูกปิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 สภากาชาดไทยจึงขอให้กองทัพเรือดูแลพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยกาสภากาชาดไทย จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดแห่งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาศที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระชนนพรรษาครบ 5 รอบ บริเวณภายในศูนย์สภากาชาดเขาล้านประกอบไปด้วย สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด สวนสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อแดง พระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัย องค์พระพุทธรูปแบบเดิมเป็นทองเหลืองเคลือบทองแดง เพื่อยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงคราม1

........................................

1 อภิลักษณ์ เกามผลกูล. (2559). ตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์ สมาคมชาวตราด และคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ถวายเป็นที่ระลึกในการบำเพ็ญกุศล ๘๐ ปี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรมหฺมคุตโต)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙. กรุงเทพฯ,222.

2 ภาพจาเพจ ตราด ณ โบราณกาล

952 views

0

แบ่งปัน