ย้อนกลับ

ชาติพันธุ์เมืองตราด

กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตราด

         ชองเป็นชนพื้นเมืองของจังหวัดตราด มีภูมิลำเนาอยู่ตามชายแดนและเชิงเขาชอบทำมาหากินอยู่ตามป่าเขา เช่น ทำไร ทำนาตามเชิงเขา ระหว่างเขา นับถือศาสนาพุทธและผี พบว่าชาวชองตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อเภอเขาสมิง โดยเฉพาะตำบลเขาวฃสมิง กับตำบลท่าโสม อำเภอเมือง อำเภอบ่อไร่ เป็นต้น ชองที่อยู่ใกล้กับชนชาติไทยได้คิดดัดแปลงธรรมเนียมและภาษาเป็นไทยไปแล้ว1

         สำเรเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีเชื้อสายใกล้ชิดกับกลุ่มชอง มีรูปร่างคล้ายพวกชอง คือ รูปร่างเล็ก ผิวคล้ำ ผมหยิก สันนิษฐานจากภาษาที่ใช้พูด คือภาษาสำเร เป็นภาษาตระกูลมอญ – เขมร สายเบียร์อิค กลุ่มชาติพันธุ์นี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดตราดมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรือไม่ หรืออพยพมาจากประเทศกัมพูชา เพราะปรากฏว่าที่บริเวณเขาพนมกระวาน ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชาก็พบว่ามีผู้พูดภาษาสำเรด้วย ที่จังหวัดตราดพบกลุ่มสำเรที่ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด2

         กะซองเป็นกลุ่มกะซองนี้เป็นชนกลุ่มน้อยของจังหวัดตราดที่มีการค้นพบล่าสุดปรากฎในแผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย จากหลักฐานทางด้านภาษาที่อยู่ในตระกูล มอญ – เขมร สาขาเบียร์อิค เช่นเดียวกับกลุ่มชอง และซองนี้ส่วนมากประกอบอาชีพหาของป่า ทำไร่ และทำสวนยาง พบในเขตอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ปัจจุบันมีชาวกระซองประมาณ 50 คน มีคนพูดภาษากระซองได้ไม่เกิน 10 คน3

         กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสามกลุ่มนี้มีลักษณะทางกายภาพและภาษาที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก ทำให้คนในจังหวัดตราดเรียกกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้รวมๆ กันว่า ชอง

กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตราด

........................................

1 อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. (2553). โครงการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ “ ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด”. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก,59.

2 เรื่องเดียวกัน,59.

3 เรื่องเดียวกัน,60.

2,217 views

0

แบ่งปัน