ย้อนกลับ

กฎหมายตราสามดวง

เมืองตราด หลักฐานการเป็นเมืองท่าในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ปรากฏชื่อกฎหมายตราสามดวง

 

ในหนังสือกฎหมายตราสามดวง เล่ม 1 มาตราที่ 3 ได้กล่าวถึง เมืองตราดไว้ดังนี้

 

         ตราเจ้าพญาธรรมราชเดชชาติ อำมาตยานุชิตพิพิทวรวงษพงษภักตาธิเบศวะราธิบดี ศรีรัตนราชโกษาธิบดีอไภยพิริยบรากรมภาหุได้ใช้ตราบัวแก้ว ถ้ามีพระราชโองการให้ ข้าราชการผู้มีความชอบครองเมือง ณหัววเมืองขึ้นแก่โกษาธิบดีคือเมืองจันทบูรรณ เมืองตราด เมืองระยอง เมืองบางลมุง เมืองนนทบุรี เมืองสมุทประการ เมืองสมุทสงคราม เมืองสาครบุรี มีตราไปตั้งเจ้าเมืองปะหลัดรองปะหลัด ณะหัววเมืองซึ่งขึ้นแก่โกษาธิบดีนั้น แลมีตราไปเอากิจราชการ แลกิจศุขทุกขถ้อยความณะหัววเมืองซึ่งขึ้นแก่โกษาธิบดีนั้น แลนำตราเจ้าพนักงานไปตั้งกรมการแลตั้งนายอากอรนายขนอนทั้งปวง

 

แสดงให้เห็นว่า เมืองตราดเป็นหัวเมืองสำคัญในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

2,875 views

1

แบ่งปัน