คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

เจ้าพระยา เจ้าชีวิต

 เจ้าพระยา   เจ้าชีวิต     

          “น้ำคือชีวิต”  ประโยคที่หลายคนคุ้นเคยและเห็นด้วย  เพราะการดำรงชีวิตในแต่ละวันทั้งอุปโภคและบริโภคน้ำคือสิ่งจำเป็น   ด้วยความสำคัญของน้ำจังหวัดสิงห์บุรีบ้านฉันจึงโชคดีที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน  ทำให้บ้านฉันอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญในภาคกลางทั้งข้าว ผัก ผลไม้ ปลูกได้ตลอดปี  เป็นเส้นทางเดินเรื่อสัญจรและขนส่งสินค้า  ทำให้ชาวสิงห์บุรีอยู่กันอย่างมีความสุขมายาวนาน

          แม่น้ำเจ้าพระยา  ไหลผ่านอำเภออินทร์  อำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภอพรหมบุรี ประกอบกับพื้นที่ของสิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่ม  มีการทับถมของดินตะกอนริมแม่น้ำ  เหมาะสมกับการทำนาทำไร่  มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี  นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขา เช่น ลำแม่ลา  ที่มีชื่อสียงเรื่องปลาช่อนแม่ลา  มีความอร่อยแตกต่างจากที่อื่นจนกลายเป็นของดีของจังหวัด  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ำ  ชาวสิงห์บุรีส่วนใหญ่จึงทำการเกษตร  ใกล้ชิดธรรมชาติ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปัจจุบันริมแม่น้ำในอำเภอเมืองสิงห์บุรี มีการปรับภูมิทัศน์  ทำเขื่อนเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์รวมของคนรักสุขภาพ  มาใช้เดิน-วิ่งออกกำลังกาย

          เจ้าพระยา สายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวสิงห์บุรี มาหลายรุ่นจนถึงปัจจุบันอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้กับพี่น้องชาวสิงห์บุรี  รวมถึงพี่น้องคนไทยที่ได้อุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตร   ทำให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินต่อได้อย่างมีความสุข  เราชาวสิงห์บุรีจึงรักหวงแหนแม่น้ำเจ้าพระยา  ช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่คู่กับชาวสิงห์บุรีตลอดไป

เรียบเรียงโดย                 

นางสาวสุมนพัสร์  ป้องกัน

1,337 views

0

แบ่งปัน