ย้อนกลับ

พระธาตุดอยจอมทอง

พระธาตุดอยจอมทอง

         พระธาตุดอยจอมทอง ตั้งอยู่ที่ วัดดอยจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพระธาตุดอยจอมทองมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักรว่า พระเถระชื่อว่าพระเจ้าโฆษา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุทั้ง 3 ขนาดรวม 16 พระองค์ ถวายแก่พระเจ้าพังคราชเจ้าท่านจึงรวม 3 พระองค์ ส่งให้พระยาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ พระยาเรือแก้วพร้อมด้วยพระมหาเถระได้รับพระธาตุ แล้วได้สร้างสถูปไว้ท่ามกลางเมืองไชยนารายณ์ ตั้งชื่อว่า พระธาตุดอยจอมทองเป็นมงคลนามของเมืองในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

440 views

1

แบ่งปัน