กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 542

6,320 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองกาฬสินธุ์ได้อย่างน่าสนใจ  เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่ชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง  ให้มีความสำนึกรักบ้านเกิด  ด้วยเมืองกาฬสินธุ์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า  1,600  ปี  

แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้

 

1. ห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทย 

ชนชาวผู้ไทย เป็นกลุ่มมอญที่อพยพมาจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูในแคว้นสิบสองจุไทย เคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามและลาวข้ามฝั่งโขงมาอาศัยตั้งรกรากอยู่ทางอีสานของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ มีชนเผ่าผู้ไทยอาศัยอยู่ในหลายอำเภอ เช่น อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอคำม่วง อำเภอสมเด็จ อำเภอนาคู และกิ่งอำเภอสามชัย ภายในห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์จึงได้จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชน ชาวผู้ไทยไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การทอผ้า การทอเสื่อ เรือนผู้ไทย การเลี้ยงสัตว์ การทำเลือกสวนไร่นา เป็นต้น

 

2. ห้องพิพิธภัณฑ์แพรวาเฉลิมพระเกียรติ

จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ทรงสนพระทัยในความงดงามปราณีตของผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปชีพพิเศษ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยิ่ง

ลายแพรวา จัดทอขึ้นด้วยการทอมือเรียบเรียงเส้นสายลายไหมผูกด้วยมือเป็นลวดลายต่างๆ เช่นจำลองจากสัตว์ เรียกว่า "ลายนาคเกี้ยว" จำลองจากพืชพันธุ์ไม้เรียกว่า "ลายดอกสร้อย" จำลองจากสิ่งประดิษฐ์เรียกว่า "ลายปราสาท" เป็นต้น

 

3.ห้องวัฒนธรรมภาพนิทัศน์

ส่วนที่ 1 แสดงวิถีชีวิตของชุมชน ที่มีวัด พระสงฆ์ และหลักธรรมทางศาสนาเป็นข้อชี้นำ เช่น การแต่งงาน พิธีกรรม สะเดาะเคราะห์ การตาย มหรสพ การละเล่น หญิงคลอดลูก หมอนวด และหมอยา

ส่วนที่ 2 แสดงศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด แหล่งน้ำสำคัญ การดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ เครื่องมือยังชีพ เครื่องมือล่าสัตว์ และเครื่องมือหัตถกรรมสตรี

 

4.ห้องเจ้าเมือง

ได้รวบรวมรูปปั้นจำลองของเจ้าเมือง  นับจากพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองคนแรก พระชายา พระโอรส พระญาติ  และได้จัดแสดงแผนผังเครือญาติที่สืบสกุลมาจากเจ้าเมือง  รวมถึงเมืองกมลาไสย เมืองกุดสิมนารายณ์ เมืองภูแล่นช้าง และเมืองสหัสขันธ์ จนมีบุตรหลานสืบสกุลหลายสายที่ยังเป็นนามสกุลของคนเมืองกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน

 

5.ห้องคนดีศรีกาฬสินธุ์

รวบรวมบุคคลในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สมควรได้รับการยกย่องด้วยทำคุณาปการแก่บ้านเมือง เป็นคนดีศรีกาฬสินธุ์

 

6.ห้องพระพุทธมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

รวบรวมพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆ ที่สร้างในจังหวัดกาฬสินธุ์

 

7.ห้องปลอดยาเสพติด

จัดแสดงแผนกลยุทธ์ของจังหวัด ในการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดจนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2545

 

8.ห้องแสดงผลงานจิตรกรรมของ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 

เช่น ภาพพระอาทิตย์ทรงกรด  ภาพกิจกรรมไทยเรื่องทศชาติชาดก  ภาพชาดกที่จัดประกอบการแสดงลงสีน้ำฝนและศิลปะตะวันตก ที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 

9.ห้องจำหน่ายของดีเมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ เครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง ขนมสินค้าที่ชุมชน และประชาชนกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดนำมาฝากขาย

 

10.ห้องผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง  จัดแสดงกระบวนการผลิต การปลูก และการนำผลผลิตจากมันสำปะหลังผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ

 

11.ห้องผลิตภัณฑ์จากอ้อย จัดแสดงถึงกระบวนการตั้งแต่การปลูกอ้อย การบำรุงรักษาโรคแมลงของอ้อย และผลผลิตจากอ้อย ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลหลายรูปแบบส่งออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารศาลากลางังหวัด(หลังเก่า) ถนนสุรินทร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-815 805-6

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์  

08.00 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ  หากติดต่อล่วงหน้าจะมีพิธีกรบรรยายสรุปและนำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 มี.ค. 2566

06 มี.ค. 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมฟื้นใจเมือง ศิลปะสร้างสรรค์ ชุบชีวิต ผูกมิตรเมือง วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)   กิจกรรมภายในงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการสร้างไดโนเสาร์ไม้ไผ่ สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ งานจิตรกรรมภาพเสมือนจริง การแสดงโชว์บัลเล่ต์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-co Print ชมนิทรรศการ “ศิลปะสร้างสรรค์ ชุบชีวิต ผูกมิตรเมือง” พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์พิเศษอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สำนักงานขอนแก่น TAT Khonkaen Fanpage โทร. 043-227 714
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง