กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 513

9,197 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์  เริ่มดำเนินการครั้งแรกมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2501 โดยใช้ชื่อว่า  งานส่งเสริมการเลี้ยงไหม  ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งหน่วยงานบูรณะการเกษตร ต่อมา ปี  พ.ศ. 2506  หน่วยงานบูรณะการเกษตร  เปลี่ยนชื่อเป็น  สถานีขยายพันธุ์พืชสุรินทร์  งานค้นคว้าวิจัยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังเมื่อปี  พ.ศ.  2516  เมื่อกรมการข้าวกับกรมกสิกรรมรวมกันเข้าเป็น  กรมวิชาการเกษตร  จึงเป็นผลให้  สถานีขยายพันธุ์พืชสุรินทร์  เปลี่ยนชื่อเป็น  สถานีทดลองหม่อนไหมสุรินทร์  สังกัด  กองการไหม  กรมวิชาการเกษตร  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2526 ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.  0203/1729  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2526  เรื่อง  การแบ่งแยกส่วนราชการภายในกรมวิชาการเกษตร  ชื่อ  สถานีทดลองหม่อนไหมสุรินทร์ สังกัด กองการไหม  กรมวิชาการเกษตร เป็น สถานีทดลองหม่อนไหมสุรินทร์   สังกัดสถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี  พ.ศ  2545 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น   ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุรินทร์  สังกัด  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ สังกัด สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม จัดตั้งกรมหม่อนไหม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์) สังกัด สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม

• เรียนรู้การแปรรูปจากดักแด้ให้เป็นเส้นไหม

• เรียนรู้การฟอกย้อมไหม

• เรียนรู้การนำรังไหมไปแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

• เลือกซื้อเส้นไหม และสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 4 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044511393
โทรสาร : 044-511393
เว็บไซต์ : http://qsds.go.th/qssc_srn/index_web.php
อีเมล : qssc_srn@qsds.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวันเวลา 08.00 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 0 4451 1393

การเดินทาง

จากเมืองสุรินทร์ ใช้เส้นทางหมายเลข 226 (สุรินทร์-บุรีรัมย์) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ จะตั้งอยู่ทางซ้ายมือห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 3.5 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีสิ่งอำนวลความสะดวกแก่ผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง