กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

13 กันยายน 2562

ชื่นชอบ 188

8,344 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนเมือง แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความสำคัญยิ่ง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ชุมชน  นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส

 

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการถาวร  โมเดลจำลอง อนิเมชั่น วีดีทัศน์ มีพื้นที่จัดแสดง 2 ชั้น รวม 18 ห้อง ดังนี้

 

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องจัดแสดง 6 ห้อง ประกอบด้วย

 

 • (1) ห้องโถงทอภูมิผูกนรา  เป็นเป็นโถงต้อนรับ จัดแสดงประติมากรรม และเรื่องราวสถานที่สำคัญและวัฒนธรรมเด่นของจังหวัดนราธิวาส ตามคำขวัญประจำจังหวัด เป็นการแสดงบรรยากาศการเข้าสู่พื้นที่นิทรรศการ เกริ่นนำให้ผู้ชมรับรู้เรื่องเด่นของนราธิวาส ก่อนเข้าชมรายละเอียดในส่วนจัดแสดง
 • (2) ห้องบรรยายสรุป จัดฉายวีดิทัศน์ พร้อมบรรยายสรุป ส่วนจัดแสดงต่าง
 • (3) ห้องภูมิแผ่นดินและทรัพยากรธรรมชาติ จัดแสดงเรื่องราวทางด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนราธิวาสและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
 • (4) ห้องภูมิหลัง(พัฒนาการทางประวัติศาสตร์) จัดเรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และประวัติความเป็นมาของจังหวัดนราธิวาส
 • (5) ห้องจำลองบรรยากาศเมือง จำลองบรรยากาศเมืองตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน จัดแสดงบรรยาย บรรยากาศเมืองนราธิวาส พร้อมทั้ง VDO animation มี presenter วีดิทัศน์ เรื่อง นราธิวาส เสน่ห์แห่งด้ามขวาน
 • (6) ห้องจัดแสดงภาพเก่า จัดแสดงเรื่องราวภาพเก่าที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนราธิวาส

 

 

ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ชั้นที่ 2 จำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย

 

 • (7) ห้องภูมิชน - ชาติพันธุ์  จัดแสดงเรื่องราวของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนา ที่เข้ามาในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย โอรังอัสลี ชาวมลายู ชาวสยาม ชาวจีน ชาวอินเดียปากีสตาน
 • (8) ห้องภูมิเมือง(การตั้งถิ่นฐานและชุมชนเก่า) จัดแสดงถึง ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ประกอบด้วยชุมชนปากแม่น้ำ ชุมชนกลางหุบที่ราบ ชุมชนในแหล่งทรัพยากร ชุมชนริมแม่น้ำ ชุมชนริมทางรถไฟชุมชนริมทางหลวง
 • (9) ห้องภูมิธรรม(ศาสนา)  จัดแสดงเรื่องราวทางศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนบุคคลทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราห์ม-ฮินดู รวมทั้งความเชื่อ
 • (10) ห้องภูมิบุคคล(บุคคลสำคัญ) จัดแสดงเรื่องราวของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์  การเมือง การปกครองของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดเป็นแบบอย่างอันดีงามและเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัด
 • (11) ห้องนราฯเปี่ยมสุขเพราะพระบารมี ส่วนจัดแสดงเรื่องราวถ่ายทอดสำนึกในพรtมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์กับเมืองนราธิวาส เช่น การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการศิลปาชีพ ฯลฯ รวมทั้งพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
 • (12) ห้องภูมิชีวิต(ด้านสถาปัตยกรรม) สถาปัตยกรรม กล่าวในภาพรวมของบ้านเรือนพื้นถิ่นมลายู พัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นมลายู และสถาปัตยกรรมเด่นของนราธิวาส จำนวน ๖ ชิ้น ประกอบด้วย มัสยิดตะโละมาเนาะ , วัดชลธาราสิงเห , วังเจ้าเมืองระแงะ , อาคารแบบชิโนโปรตุกีส , เรือนโต๊ะดูกู  , ห้องแถวเรือนไม้
 • (13) ห้องภูมิชีวิต(ด้านประเพณี) เช่น ชักพระหรือลากพระ รับเจ้าเข้าเมือง ประเพณีแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ “นิกะห์” การกวนอาซูรอ ประเพณีลาซัง ประเพณีบุญบั้งไฟ วันตรุษจีน
 • (14) ห้องภูมิชีวิต(ด้านอาหาร อาชีพ) กล่าวถึงอาหารขึ้นชื่อของชาวนราธิวาส อาชีพ กล่าวถึงการทำมาหากินในจังหวัดนราธิวาส โดยจำลองโมเดล ตามสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ จากน้ำสู่ฟ้า
 • (15) ห้องภูมิชีวิต(ด้านภูมิปัญญา) จัดแสดงเรื่องราวมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนนราธิวาส  เช่น  งานช่างฝีมือ  เครื่องจักสารย่านลิเภา จัดแสดงผลิตภัณฑ์จักสานพื้นบ้าน
 • (16) ห้องภูมิชีวิต(ด้านศิลปการแสดงและดนตรีพื้นบ้าน)
 • (17) ห้องภูมิภาษา วรรณกรรมและภูมิศิลป์  ส่วนจัดแสดงเรื่องราวของศิลปะการแสดงของจังหวัดนราธิวาส และภาษาที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ กลุ่มคนที่พูดภาษามลายูท้องถิ่น กลุ่มคนที่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ และกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยถิ่นตากใบ
 • (18) ห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • (19)  ห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-512 207
โทรสาร : 073-512 207

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือทางราชการล่วงหน้า

7

แบ่งปัน

กิจกรรม

30 ม.ค. 2564

28 ก.พ. 2564

29 มกราคม 2564
เชิญชมนิทรรรศการ "ของดี ๓ จังหวัดชายแดนใต้" จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ "เข้าชมฟรี" ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส Narathiwat City Museum

01 ก.ย. 2563

30 ต.ค. 2563

28 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน "ภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองนราธิวาส" ตื่นตา ตระการใจกับภาพเก่าเมืองนราที่ไม่ควรพลาดชม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง