กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 509

8,254 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย 

 

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย  ในปี พ.ศ. 2530 เมื่อมีการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ในวิทยาลัยครูเลย ได้เปิดเป็นหอวัฒนธรรมขึ้น ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ในปีพ.ศ. 2535 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วจึงก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อปี พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาทรงเสด็จมาเยี่ยมชม 6 พิพิธภัณฑ์

ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่หลายครั้ง และในปีพ.ศ. 2555 ได้ทำ การปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่จัดแสดงชั้นล่าง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย (Museum of Art&Culture of Loei) โดยใช้ตัวย่อที่เป็นที่ รู้จักกันทั่วไปว่า MALOEI

 

ยุคดึกดำบรรพ์

จังหวัดเลยมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา 18 ที่อุดมด้วย ป่าไม้นานาพรรณ จึงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น จึงมีคำขวัญว่า เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม สภาพสูงตํ่าของภูเขาเกิดจากการยกตัวของชั้นหินจึงพบแร่ธาตุจำนวนมากและหลากหลาย ได้แก่ เหล็ก มังกานีส สังกะสี แบไรต์ ทองคำ เป็นต้น 14 และยังพบฟอสซิลของรอยตีนไดโนเสาร์ตระกูล Theropod ที่ผาเตลิ่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ ที่มีชีวิตอยู่ในยุคครีเตเชียส เมื่อกว่า 140 ล้านปีก่อน นอกจากนั้นยังพบฟอสซิลอื่น ๆ ที่ภูขวาง ที่ท่าสองคอน อำเภอภูกระดึง และอีกหลายแหล่ง 

 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ดินแดนที่เป็นพื้นที่จังหวัดเลยเมื่อกว่าสองพันปีก่อน มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ อาศัยอยู่ ได้แก่ ภาพเขียนสีในถํ้า (cave art) อยู่หลาย แหล่ง เช่น ในเขตภูกระดึง ภูผาล้อม และยังพบเครื่องมือหิน โบราณ ในบริเวณภูผาล้อมและริมแม่นํ้าโขง  

 

ยุคประวัติศาสตร์

มีการค้นพบเสมาหินยุคทวาราวดี ซึ่งมีอายุราว 1200 ปี ที่วัดปากเป่ง วังสะพุง ต่อมาเมื่อประมาณกว่า 600 ปีก่อน พ่อขุนผาเมืองนำไพร่พลอพยพจากอาณาจักรสุโขทัยผ่านพื้นที่แห่งนี้ จึงได้มีการสร้างบ้านแปงเมืองขึ้นที่ด่านซ้าย ในยุคนั้นดินแดนแห่งนี้อยู่ในอาณาเขตของอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่หลวงพระบาง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมล้านช้าง จารึกวัดห้วยห่าว เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ล้านช้างได้มาก่อตั้งและบูรณะวัดในพื้นที่แห่งนี้ เมื่อปีพ.ศ. 2103 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิ ได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อแสดงสัมพันธไมตรีระหว่างล้านช้างกับอยุธยาเพื่อร่วมกันต่อต้านอริราชศัตรูความเกี่ยวพันกับล้านช้างปรากฏในวิถีชีวิตและประเพณีของท้องถิ่น เช่น สำเนียงไทเลยกับสำเนียงหลวงพระบาง การสร้างบ้านเรือน การแต่งกายของคนท้องถิ่นและชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ไทดำ ไทพวน ประเพณีผีตาโขน และการบูชาผี วรรณกรรมพื้นบ้านที่ปรากฏบนใบลาน รวมทั้งพระบางซายขาว ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2255 ที่มีรูปลักษณ์จำลองมาจากพระบางของชาวล้านช้าง โดยมีจารึกคำว่า “เลย” ไว้ที่ฐาน เลยมีสมบัติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งปูชนียบุคคลและพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ที่เป็นความภาคภูมิใจและหวงแหนของคนเมืองเลยหรือ “ไทเลย” ทุกคน 

เป็นแหล่งรวบรวมความร้ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเลย แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ห้องประชุม ใช้สำหรับการบรรยายเบื้องต้นก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์  ภายในห้องประชุมยังมีตู้จัดแสดงรวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ ของชาวเมืองเลย จัดแสดงให้ชม

 ส่วนที่ 2 ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติ นำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อจัดแสดง ได้แก่

1. ภาพเขียนสีโบราณในถ้ำ

2. เครื่องมือหินสกัด

 3. งานบุณหลวง

4. รอยเท้าไดโนเสาร์

5. สมบัติเมืองเลย

ส่วนที่ 3 ห้องจัดแสดงของดีจังหวัดเลย เก็บรวบรวมสมบัติเก่าแก่ของจังหวัดเลยตั้งแต่ในอดีต ได้แก่

แร่ในเมืองเลย

1. บุคคลสำคัญ

2. รูปจำลองรอยเท้าไดโนเสาร์ภูหลวง

3. เครื่องมือหินโบราณ

 4. แหล่งแร่

5. แผนที่จังหวัดเลย

6. ชาติพันธุ์ของคนจังหวัดเลย

7. การแต่งกายชาวไทเลย

8. บ้านจำลอง/วิถีชีวิตชาวไทเลย

9. ศิลาจารึก

10. พระธาตุศรีสองรักจำลอง

11. ใบลาน

12. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญและประเพณีต่างๆ

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ศิลาจารึกวัดห้วยห่าว

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 042-835-223-8 ext. 45128
เว็บไซต์ : http://www.maloei.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1. ทางรถยนตร์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวจังหวัดเลย รวมระยะทาง 536 กิโลเมตร

หรือใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขนแก่น ผ่านอำเภอวังสะพุงเข้าตัวจังหวัดเลย รวมระยะทาง 540 กิโลเมตร

2. รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-เลย ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) ทุกวัน

3. รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางอุดรธานี-เลย

4. เครื่องบิน จากสนามบินดอนเมือง เส้นทางกรุงเทพฯ-เลย

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

7

แบ่งปัน

กิจกรรม

01 มิ.ย. 2561

31 ส.ค. 2561

13 มิถุนายน 2561
อพท. ร่วมกับ คำโฮม เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเลย เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเลยให้ครบ 3 แห่ง หรือ 6 แห่ง หรือ 9 แห่ง จากนั้นให้นำหลักฐานมาเพื่อแลกของรางวัลได้ที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง 9 แห่งในจังหวัดเลย   ระหว่าวันที่: 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/maloeimuseum/
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง