กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

07 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่นชอบ 654

48,735 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ก่อตั้งขึ้นหลังการเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 การเสด็จประพาสดังกล่าวได้กระตุ้นและความตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ซึ่งกำลังประสบปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุในขณะนั้น

 

ภายในพื้นที่ แบ่งเป็น

 • อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคารศูนย์รวมส่วนบริการต่างๆ ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรเข้าชม  ห้องประชุม และห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

 

 • อาคารกัลยาณิวัฒนา เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการหลัก ประกอบด้วยส่วนจัดแสดง  จำนวน 9 ส่วน  ได้แก่

 

ส่วนที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับบ้านเชียง  บอกเล่าเรื่องการเสด็จประพาสบ้านเชียงในปี พ.ศ.2515 ซึ่งนำพาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในการศึกษาและการพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและแหล่งอื่นๆ ในประเทศไทย พระราชปุจฉาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสถามเมื่อคราวเสด็จนั้น  ถูกนำมาจัดแสดงในส่วนนี้เพื่อเกริ่นนำถึงขั้นตอนการศึกษาทางด้านโบราณคดีเบื้องต้น

 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง  นำเสนอลำดับเวลาการศึกษาด้านโบราณคดีในบ้านเชียง โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง  แสดงขั้นตอนการทำงานและการศึกษาระหว่างการขุดค้นโดยนักโบราณคดี ระหว่างปี พ.ศ.2517 - 2518 เช่น การแบ่งประเภท , วิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบ รวมถึงวีดีทัศน์บทสัมภาษณ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

 

ส่วนที่ 4 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี จำลองสภาพหลุมขุดค้น โดยผู้เข้าชมสามารถเยี่ยมชมและสังเกตขั้นตอนการทำงานภายในหลุมขุดค้นอย่างใกล้ชิด

 

ส่วนที่ 5 จัดแสดงโบราณวัตถุจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพธิ์ศรี  โดยแบ่งออกตามสมัยของวัฒนธรรมบ้านเชียง 3 สมัย เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ แก้ว หิน และโลหะ

 

ส่วนที่ 6 วัฒนธรรมบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์  จัดแสดงโดยจำลองบรรยายกาศและโบราณวัตถุเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียง 

 

ส่วนที่ 7 การค้นพบยุคสำริดที่หายสาบสูญ  นิทรรศการนี้ถูกดัดแปลงมาจากนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งจัดแสดงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ เป็นอธิบายการศึกษาทางโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปโดยสังเขป  จนถึงการค้นพบวัฒนธรรมในยุคสำริดที่แหล่งบ้านเชียง

 

ส่วนที่ 8 มรดกโลก  จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับเลือกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2535 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 3 "เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว"

 

ส่วนที่ 9 การกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียง จัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกพบระหว่างการสำรวจจากแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับพื้นที่แหล่งบ้านเชียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาการกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียงในบริเวณแอ่งสกลนคร  ปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมบ้านเชียงจำนวน 127 แหล่งกระจายตามลุ่มน้ำสำคัญในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และหนองคาย

 

 • อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวไทพวน ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปัจจุบัน เดิมเป็นบ้านของคุณพจน์ มนตรีพิทักษ์ ซึ่งอนุญาตให้กรมศิลปากรทำการขุดค้นฯ  หลังจากการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คุณพจน์ฯ ผู้เป็นเจ้าของ จึงบริจาคบ้านรวมถึงที่ดินให้กับกรมศิลปากรเพื่อสงวนรักษา เป็นอนุสรณ์สถานการเสด็จประพาสในครั้งนั้น  และได้รับพระราชทานรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2550 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 • หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ตั้งอยู่ในวัดโพธิ์ศรีในห่างออกไปจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร หลังจากการเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 กรมศิลปากรได้ปรับปรุงหลุมขุดค้น  เพื่อจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาชนะดินเผาเขียนสีลวดลายต่างๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
โทรศัพท์ : 042-235 040-1
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/banchiang/
อีเมล : bc-worldheritage@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ - วันอาทิตย์  เวลา 09.00 น. – 16.00 น

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 30 บาท
 • ชาวต่างชาติ 150 บาท
 • ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ (ชาวไทย) ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้หลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร
 • โดยรถประจำทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร ทุกวัน
 • โดยรถไฟ มีบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน
 • โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ ห่างจากพิพิธภัณฑ์ 100 เมตร (เทศบาลบ้านเชียงเป็นผู้จัดสรร)

15

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 เม.ย. 2567

14 เม.ย. 2567

22 มีนาคม 2567
เชิญร่วมกิจกรรม “สรงน้ำพระ ก่อปะทาย พิมพ์ลายบ้านเชียง” วันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง   กิจกรรม สรงน้ำพระ สักการะพระพุทธรูปปางเปิดโลก รับโชค รับมงคลเข้าชีวิต ก่อปะทาย(กองทราย) นำกัน สร้างสรรค์สามัคคี DIY ถุงผ้าพิมพ์ลายบ้านเชียง ด้วยลูกกลิ้งและตราประทับดินเผา ของแทร่! สดจากเตาเผา เขียนผ้าบาติกลายหม้อบ้านเชียง (วันละ ๒๐ ท่าน เท่านั้น) เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. *ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม*   สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๔๒ - ๒๓๕ ๐๔๐ หรือ FB: https://www.facebook.com/bcnmfinearts

05 ก.พ. 2567

11 ก.พ. 2567

01 กุมภาพันธ์ 2567
งานเฉลิมฉลอง มรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567 วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมไฮไลท์ ชมขบวนแห่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี ชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ตอน "ตำนานวิถีชีวิต มรดกโลกบ้านเชียง" ชมการแสดงวิถีชีวิต "วิถีคน วิถีควาย มรดกไทย มรดกโลก" ชมนิทรรศการวิชาการ "สืบเส้นใยผ้า สานภูมิปัญญาบ้านเชียง" และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย   สอบถามข้อมูล - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โทร. 042-247 802 - เทศบาลตำบลบ้านเชียง โทร. 042-235 001 

09 ก.พ. 2566

12 ก.พ. 2566

06 กุมภาพันธ์ 2566
งาน “มรดกโลกบ้านเชียง” ประจำปี 2566   วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ลานวัฒนธรรมบ้านเชียงและบริเวณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี   พบกับ นิทรรศการพิเศษ “สร้างสรรค์ปั้นดิน CERAMIC art of creation” เทศกาลเครื่องปั้นดินเผาสัญจร Study tour ศิลปินนานาชาติ 10 ประเทศ การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม “ตำนานวิถีชีวิต มรดกโลกบ้านเชียง” การเสวนาวิชาการ และกิจกรรมอีกมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-235 040 Inbox Facebook: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum  

28 ธ.ค. 2565

02 ม.ค. 2566

26 ธันวาคม 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ท่องเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ ไปกับ Guide on เกวียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 1 มกราคม 2566   เกวียนบริการวันละ 2 เล่ม รอบเช้าเวลา 10:00 น. รอบบ่ายเวลา 13:00 น. เกวียน 1 เล่ม นั่งได้ 4 ท่าน+เจ้าหน้าที่นำชม 1 คน     เส้นทาง เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ไปหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีในแวะชมหลุมขุดค้นประมาณ 10 นาที เดินทางต่อไปยังบ้านไทพวนอนุสรณ์สถานแวะชมประมาณ 10 นาที แล้วเดินทางกลับมายังพิพิธภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  **ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ทิปน้องวัวได้ตามอัธยาศัย**   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ทาง inbo: Facebook  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum แอดมินจะแจ้งรายชื่อผู้จองให้ทราบทางหน้าเพจ   และระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมฟรี สอบถามข้อมูล โทร. 042 235 040

11 ก.พ. 2565

07 กุมภาพันธ์ 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง  วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 *สวมหน้ากาก วัดไข้ แสดงใบวัคซีน* สอบถาม โทร. ๐๔๒ - ๒๓๕ ๐๔๐ 
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง