กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

07 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่นชอบ 654

36,476 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ก่อตั้งขึ้นหลังการเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 การเสด็จประพาสดังกล่าวได้กระตุ้นและความตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ซึ่งกำลังประสบปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุในขณะนั้น

 

ภายในพื้นที่ แบ่งเป็น

 • อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคารศูนย์รวมส่วนบริการต่างๆ ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรเข้าชม  ห้องประชุม และห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

 

 • อาคารกัลยาณิวัฒนา เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการหลัก ประกอบด้วยส่วนจัดแสดง  จำนวน 9 ส่วน  ได้แก่

 

ส่วนที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับบ้านเชียง  บอกเล่าเรื่องการเสด็จประพาสบ้านเชียงในปี พ.ศ.2515 ซึ่งนำพาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในการศึกษาและการพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและแหล่งอื่นๆ ในประเทศไทย พระราชปุจฉาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสถามเมื่อคราวเสด็จนั้น  ถูกนำมาจัดแสดงในส่วนนี้เพื่อเกริ่นนำถึงขั้นตอนการศึกษาทางด้านโบราณคดีเบื้องต้น

 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง  นำเสนอลำดับเวลาการศึกษาด้านโบราณคดีในบ้านเชียง โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง  แสดงขั้นตอนการทำงานและการศึกษาระหว่างการขุดค้นโดยนักโบราณคดี ระหว่างปี พ.ศ.2517 - 2518 เช่น การแบ่งประเภท , วิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบ รวมถึงวีดีทัศน์บทสัมภาษณ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

 

ส่วนที่ 4 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี จำลองสภาพหลุมขุดค้น โดยผู้เข้าชมสามารถเยี่ยมชมและสังเกตขั้นตอนการทำงานภายในหลุมขุดค้นอย่างใกล้ชิด

 

ส่วนที่ 5 จัดแสดงโบราณวัตถุจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพธิ์ศรี  โดยแบ่งออกตามสมัยของวัฒนธรรมบ้านเชียง 3 สมัย เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ แก้ว หิน และโลหะ

 

ส่วนที่ 6 วัฒนธรรมบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์  จัดแสดงโดยจำลองบรรยายกาศและโบราณวัตถุเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียง 

 

ส่วนที่ 7 การค้นพบยุคสำริดที่หายสาบสูญ  นิทรรศการนี้ถูกดัดแปลงมาจากนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งจัดแสดงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ เป็นอธิบายการศึกษาทางโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปโดยสังเขป  จนถึงการค้นพบวัฒนธรรมในยุคสำริดที่แหล่งบ้านเชียง

 

ส่วนที่ 8 มรดกโลก  จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับเลือกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2535 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 3 "เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว"

 

ส่วนที่ 9 การกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียง จัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกพบระหว่างการสำรวจจากแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับพื้นที่แหล่งบ้านเชียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาการกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียงในบริเวณแอ่งสกลนคร  ปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมบ้านเชียงจำนวน 127 แหล่งกระจายตามลุ่มน้ำสำคัญในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และหนองคาย

 

 • อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวไทพวน ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปัจจุบัน เดิมเป็นบ้านของคุณพจน์ มนตรีพิทักษ์ ซึ่งอนุญาตให้กรมศิลปากรทำการขุดค้นฯ  หลังจากการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คุณพจน์ฯ ผู้เป็นเจ้าของ จึงบริจาคบ้านรวมถึงที่ดินให้กับกรมศิลปากรเพื่อสงวนรักษา เป็นอนุสรณ์สถานการเสด็จประพาสในครั้งนั้น  และได้รับพระราชทานรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2550 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 • หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ตั้งอยู่ในวัดโพธิ์ศรีในห่างออกไปจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร หลังจากการเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 กรมศิลปากรได้ปรับปรุงหลุมขุดค้น  เพื่อจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาชนะดินเผาเขียนสีลวดลายต่างๆ

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
โทรศัพท์ : 042-235 040-1
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/banchiang/
อีเมล : bc-worldheritage@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ - วันอาทิตย์  เวลา 09.00 น. – 16.00 น

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 30 บาท
 • ชาวต่างชาติ 150 บาท
 • ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ (ชาวไทย) ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้หลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร
 • โดยรถประจำทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร ทุกวัน
 • โดยรถไฟ มีบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน
 • โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ ห่างจากพิพิธภัณฑ์ 100 เมตร (เทศบาลบ้านเชียงเป็นผู้จัดสรร)

11

แบ่งปัน

กิจกรรม

28 ธ.ค. 2565

02 ม.ค. 2566

26 ธันวาคม 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ท่องเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ ไปกับ Guide on เกวียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 1 มกราคม 2566   เกวียนบริการวันละ 2 เล่ม รอบเช้าเวลา 10:00 น. รอบบ่ายเวลา 13:00 น. เกวียน 1 เล่ม นั่งได้ 4 ท่าน+เจ้าหน้าที่นำชม 1 คน     เส้นทาง เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ไปหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีในแวะชมหลุมขุดค้นประมาณ 10 นาที เดินทางต่อไปยังบ้านไทพวนอนุสรณ์สถานแวะชมประมาณ 10 นาที แล้วเดินทางกลับมายังพิพิธภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  **ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ทิปน้องวัวได้ตามอัธยาศัย**   ติดต่อสำรองที่นั่งได้ทาง inbo: Facebook  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum แอดมินจะแจ้งรายชื่อผู้จองให้ทราบทางหน้าเพจ   และระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมฟรี สอบถามข้อมูล โทร. 042 235 040

11 ก.พ. 2565

07 กุมภาพันธ์ 2565
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง  วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 *สวมหน้ากาก วัดไข้ แสดงใบวัคซีน* สอบถาม โทร. ๐๔๒ - ๒๓๕ ๐๔๐ 

31 ธ.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

27 ธันวาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  เปิดให้เข้าชมฟรี วันที่ 31 ธันวาคม 64 – 3 มกราคม 65 เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 042-235 040 หรือ Inbox Fanpage พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum

30 มิ.ย. 2564

31 ก.ค. 2564

29 มิถุนายน 2564
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมสมัครประกวด “วาดภาพชิงถ้วยพระราชทาน”  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบแนวคิด "มรดกโลกในมือเยาวชน"   ผู้ชนะเลิศจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่มีวันหยุด  นักเรียนที่เคยสมัครมาครั้งที่แล้วไม่ต้องส่งซ้ำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๔๒๒๓ ๕๐๔๐  หรือ กล่องข้อความเฟสบุ๊คแฟนเพจ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

03 มี.ค. 2564

05 มี.ค. 2564

01 มีนาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง และ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร  (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) ในวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  นิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้าและประวัติการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ผ้าทอประเภทต่างๆ กระบวนการทอผ้า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทับ สีธรรมชาติ และห้องสมุดเคลื่อนที่   ดูข้อมูลการสัญจร ได้ที่ Facebook : Craft Journey สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๒๕ ๙๔๒๐ , ๐๒-๒๒๕ ๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง