ย้อนกลับ

ชาติพันธุ์ไทดำ

เกิดมาใช่อื่น บนผืนแผ่นดินไทย

ถ้าพูดถึงชาติพันธุ์ในประเทศไทยเรามีชาติพันธุ์ที่หลากหลายและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงในจังหวัดเลยเองมีชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่แล้วมากมายรวมถึงการอพยพของชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้มาสร้างวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อต่างๆมากมายที่เป็นที่นิยมและดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากของนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่สนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมของชาติพันธุ์นี้นั้นก็คือชาติพันธุ์ไทดำหรือไททรงดำที่ได้อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ย้ายมาตั้งรากฐานอยู่ที่หมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ชุมชนหมู่บ้านไทดำมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน อาชีพ การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ไว้ได้เป็นอย่างดีผ่านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทดำเพื่อรักษาไว้ซึ่งที่มาของความเป็นไทดำเพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปและสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษา

ตอนแรกดิฉันมาที่หมู่บ้านไทดำแห่งนี้เพียงเพื่อทำงานส่งอาจารย์แต่เมื่อได้ไปที่นั้นจริงๆดิฉันได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากมัคคุเทศก์ตัวน้อยๆ ที่เมื่อเวลาเสาร์-อาทิตย์หรือเลิกเรียนพวกเค้าจะมาคอยให้ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านไทดำแก่นักท่องเที่ยวซึ่งสร้างความสดใสและความน่ารักสมวัยให้แก่ผู้ที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้อย่างน่าประทับใจ

และที่นี้ยังมีบริการให้นักท่องเที่ยวได้แต่งชุดไทดำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งเป็นที่ประทับใจสำหรับดิฉันเป็นอย่างมากและไทดำยังคงรักษาวัฒนธรรมและพิธีกรรม ความเชื่อของบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมาได้เป็นอย่างดีและยังสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของตนให้แก่สาธารณชนจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แฝงไปด้วยองค์ความรู้ด้านความเชื่อผ่านวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพวกเขาชาติพันธุ์ที่ชื่อว่าไทดำบนผืนแผ่นดินไทย

สร้างสรรค์ผลงานโดย : นางวิชุตา  มั่นคง

ถ่ายภาพโดย : นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรอยู่ ,นางสาวจิราภรณ์  ชมพู ,นางสาวเจษรินทร์ ประวันเตา

4,734 views

42

แบ่งปัน