ย้อนกลับ

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

           ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวิเชียรบุรี ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและรวมใจกันก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโรง ห่างจากทางแยกทางหลวงหมายเลขที่ 21สระบุรี-หล่มสัก ตามเส้นทางเข้าตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
          ตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมรได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยายศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพ.ศ.2125 คุมทัพรุดหน้าเสด็จมาถึงเมืองวิเชียรบุรี แล้วโปรดให้พระศรีถมอรัตน์ เจ้าเมืองวิเชียรบุรี และพระยาชัยบาดาล เจ้าเมืองชัยบาดาล ในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทัพเขมรของพระยาละแวกที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไป

          ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวีรกรรมของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2525 นายบุญรงค์ นิลวงศ์ นายอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรี จึงได้ร่วมกันสร้างศาลประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์ท่านไว้ด้วยความร่วมมือออกแบบโดยกรมศิลปากร และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 จึงได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายพระบรมรูปของพระองค์ท่านโดยรถสายสะพานลำเลียงพลจาก บริเวณที่ว่าการอำเภอมายังที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2526
          

           นับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ชาวอำเภอวิเชียรบุรี จะจัดงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ-นเรศวรมหาราช เป็นประจำทุกปีราวเดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางมากราบไหว้สามารถเข้ามาสักการะบูชาได้ทุกวัน โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โทรศัพท์ : 056-791388 หรือ 056-791887

4,608 views

1

แบ่งปัน