คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ติโลกอาราม

มหาวิหารแห่งสายน้ำ

“ติโลกอาราม" เป็นวิหารเก่าแก่สร้างขึ้น พ.ศ.2011- 2022 สมัยพระยายุทธิษฐิระเป็นเจ้าเมืองพะเยา สมัยก่อนคนเมืองพะเยาโบราณอาศัยอยู่บนผืนดินบริเวณกว๊านพะเยา ปัจจุบันเป็นทะเลสาบแหล่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ มีสายน้ำแม่อิงอันไหลรวมแม่น้ำสิบสองสายจากเทือกเขาผีปันน้ำ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงภัยแล้งคุกคาม กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งเมื่อ พ.ศ.2482 สร้างเสร็จ พ.ศ.2484 วัดติโลกอารามอยู่ใต้ผืนน้ำ

พ.ศ.2550 คณะสำรวจ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและประธานฝ่ายสงฆ์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถระ) สำรวจโบราณสถานจังหวัดพะเยาพบศิลาจารึกอักษรฝักขามบริเวณวัดติโลกอารามอันเป็นวัตถุพยานทางประวัติศาสตร์ พระนามของพระยายุทธิษฐิระ ผู้ก่อสร้างวัดติโลกอารามถูกกล่าวขานอีกครั้ง พระยายุทธิษฐิระ เดิมคือพระยาสองแคว ทำสัญญากับพระบรมไตรโลกนาถว่า หากพระบรมไตรโลกนาถได้ครองกรุงศรีอยุธยา จักให้พระยายุทธิษฐิระปกครองเมืองสุโขทัย ยามเติบใหญ่ช่วยทำการศึก พระบรมไตรโลกนาถผู้เปรียบดั่งเชษฐาได้ปกครองอาณาจักรอยุธยาสมดังใจ กลับให้พระยายุทธิษฐิระครองตำแหน่งพระยาสองแควจนเป็นที่น้อยเนื้อต่ำใจ พระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองล้านนาเกลี้ยกล่อมพระยายุทธิษฐิระเป็นบุตรบุญธรรม แล้วนำกำลังพลทำศึกชิงเมืองพิจิตรจนได้รับชัยชนะ สิ้นสงครามพระเจ้าติโลกราชให้พระยายุทธิษฐิระพักรบอยู่เมืองภูคา จากนั้นจึงให้ปกครองเมืองพะเยา

เพื่อเถลิงเกียรติพระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองล้านนา พระยายุทธิษฐิระสร้างวัดติโลกอารามโดยผสมผสานศิลปะหลายแขนง ทั้งศิลปะสุโขทัย เชียงแสน ล้านนา สังเกตจากรูปจำลองเจดีย์ทรงประสาทยอดวัดติโลกอาราม รวมถึงพระพุทธรูปสลักหินทรายที่ค้นพบบริเวณวัดติโลกอารามพระนามว่า  “หลวงพ่อศิลา” มีลักษณะเฉพาะอันได้รับอิทธิพลจาก พระพุทธรูปสิงห์หนึ่งพุทธศิปล์เชียงแสน ผสมผสานกับพระพุทธรูปหมวดใหญ่ศิลปะสุโขทัย อักษรฝักขามบนศิลาจารึกทำให้รอยต่อทางประวัติศาสตร์จังหวัดพะเยา เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสุโขทัยและล้านนาอย่างเป็นเหตุเป็นผล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถระ) ปราชญ์เมืองพะเยา ดำริให้มีการบูรณวัดติโลกอารามและสร้างวัฒนธรรมบนผืนน้ำกว๊านพะเยา

นับแต่โครงการกู้วัดติโลกอารามเริ่มดำเนินการ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยาถูกเรียบเรียง วัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ถูกเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ หน่วยงานราชการและเอกชนมีบทบาทด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองพะเยา แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว      (Branding) เมืองพะเยา ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญผู้คนแปลกถิ่นคึกคักบนถนนเลียบกว๊านพะเยา เรือพายลอยล่องแหวกกระแสน้ำสู่วัดติโลกอารามสักการะสถาน

โครงการกู้วัดติโลกอารามหาใช่ความฝันอันเลื่อนลอย แต่เป็นความจริงแห่งสัจธรรมในดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถระ) เมธีปราชญ์เมืองพะเยา ส่วนอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.2554 วาดฝันคนพะเยาด้วยศิลปะอันเป็นปรมัตถ์โดยออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย

วัดติโลกอารามมีคุณค่ามากกว่าการเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ด้วยเป็นต้นธารแห่งวัฒนธรรมใหม่ของเมืองพะเยา นั่นคือ “ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ” พื้นที่อันว่างเปล่ากลายเป็นข่วงเมืองแสดงศิลปะหลายแขนง มิว่าจะเป็น จิตรกรรม นาฎกรรม ดนตรีกรรม ควบคู่กับประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นอัตลักษณ์จังหวัดพะเยาซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นประเพณีอันงดงามและเป็นประเพณีสำคัญอันมีอยู่แห่งเดียวในโลก      

คณะสงฆ์มองเห็นธรรมจักรสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา อันเกิดขึ้นบนแผ่นผืนน้ำกว๊านจังหวัดพะเยา โบราณสถานและพิธีกรรมทางศาสนาผสมผสานแนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงสิบปีที่ผ่านมา วัดติโลกอารามสามารถน้อมนำวัยรุ่นหนุ่มสาวเดินทางสู่วิหารแห่งศรัทธา 

10 พฤษภาคม 2560 ครบรอบสิบปีโครงการกู้วัดติโลกอาราม วันวิสาขบูชาของทุกปี กิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำรอบวัดติโลกอารามเป็นวัฒนธรรมที่ถูกสืบสาน ตลอดทั้งวันผู้คนทั่วสารทิศเดินทางมายังวัดศรีโคมคำไหว้สาสักการะพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา บนถนนเลียบกว๊านพะเยา-ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา รถราควักไขว่ คลาคล่ำด้วยผู้คนเลือกซื้อสินค้าหลังสักการะ ยามบ่ายใกล้ย่ำเย็นผู้คนสวมชุดขาว เดินทางร่วมประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ ณ กว๊านพะเยา อันเลื่องลือว่าเป็นการเวียนเทียนกลางน้ำแห่งเดียวในโลก

ยามเย็นแสงตะวันรอนกำลังจะลับหลังเทือกเขาผีปันน้ำ เทือกเขาดำทะมึนเลื่อมสลับคดเคี้ยวเป็นรอยเส้นตัดบนท้องฟ้า ส่วนผืนน้ำกับเทือกเขามีเส้นตัดเป็นเส้นตรง ผืนผิวต้นน้ำสิบสองสายไหลรวมเป็นระลอกคลื่นระยิบระยับ แสงสุดท้ายของตะวันสาดกระทบลำเรือพายเป็นสีทองลอยล่องอยู่กลางผืนน้ำ ผู้คนจำนวนมากลงเรือลอยเวียนเทียนรอบวัดติโลกอาราม การเวียนเทียนกลางน้ำความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมเสื้อชูชีพ ลำเรือพายน้ำหนักต้องพอดีมีน้ำหนักไม่มากจนเกินไป ฝีพายต้องเชี่ยวชาญมีประสบการณ์พายเรือเวียนเทียน

เมื่อพระสงฆ์สวดบทพุทธคุณชำระจิตใจ ฟ้าสีครามแสงตะวันลับ ติโลกอารามสว่างไสวด้วยแสงไฟ สายลมใต้พัดพาเปลวเทียนให้ส่องแสงวิบวับดั่งดวงแสงหิ่งห้อย กว๊านพะเยากลายเป็นมลฑลแห่งสังฆารามอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนน้อมจิตฟังเสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์รอบริมกว๊าน หลังพิธีกรรมอันยาวนานดำเนินเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วในความรู้สึก ข้าพเจ้ามองออกไปยังข่วงเมืองริมกว๊าน การแสดงบริเวณ “ข่วงเมือง” ลานวัฒนธรรมกำลังดำเนิน ประวัติศาสตร์เมืองพะเยาบทใหม่กำลังจะเริ่มต้น  

6,403 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา