คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระธาตุดอยหยวก

พระธาตุดอยหยวก ตานานดอยภูเติม

วัดพระธาตุดอยหยวก เป็นวัดสาคัญของอาเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บนเนินเขา บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของล้านนา แต่เดิมพระธาตุดอยหยวก ชื่อว่าพระธาตุภูเติม องค์พระธาตุสีทองอร่ามตั้งเด่นตระหง่านอยู่ข้างกับวิหาร เป็นศิลปะเฉพาะของพะเยา มีความงดงามอย่างยิ่ง มีซุ้มจระนาประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ ประดับกระจกสีตามซุ้มและฐานองค์ระฆัง ส่วนยอดเป็นฉัตรทองที่มุมทั้งสี่มีเจดีย์บริวาร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพระเกศาและพระอัฐจักษุ ซึ่งได้มาประดิษฐานหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว
ตามตานานกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมายังดอยภูเติม พญานาคที่รักษาดอยนี้คิดว่าพระองค์เป็นพญาครุฑ จึงแทรกกายหนี ครั้นได้ฟังธรรมจากพระองค์ พญานาคก็เกิดความเลื่อมใส พระพุทธองค์จึงมอบพระเกศาให้ และตรัสกับพระอานนท์ว่า เมื่อพระตถาคตนิพพานแล้ว ให้นากระดูกริมตาขวามาไว้รวมกับพระเกศานั้น จึงมีการสร้างพระธาตุและบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นกระดูกตาขวาไว้ภายใน ต่อมาเรียกภายหลังว่า พระธาตุดอยหยวก พระธาตุนี้เก่าแก่มากจึงได้มีการบูรณะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕โดยสร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นครอบองค์เดิมไว้

วิหารวัดพระธาตุดอยหยวก เป็นทรงล้านนา มีเสน่ห์ความงดงามในแบบของศิลปะล้านนา หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด หน้าบรรณแกะสลักเป็นลายพรรณพฤกษาและดอกแก้ว ใบระกามีสีทอง หางหงส์เป็นไม้แกะสลักรูปพญานาคสีเขียว เชิงเทินเป็นไม้แกะสลักรูป ๑๒ นักษัตรและรูปช้าง

4,589 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา