ย้อนกลับ

พระธาตุดอยหยวก

พระธาตุดอยหยวก ตานานดอยภูเติม

วัดพระธาตุดอยหยวก เป็นวัดสาคัญของอาเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บนเนินเขา บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของล้านนา แต่เดิมพระธาตุดอยหยวก ชื่อว่าพระธาตุภูเติม องค์พระธาตุสีทองอร่ามตั้งเด่นตระหง่านอยู่ข้างกับวิหาร เป็นศิลปะเฉพาะของพะเยา มีความงดงามอย่างยิ่ง มีซุ้มจระนาประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ ประดับกระจกสีตามซุ้มและฐานองค์ระฆัง ส่วนยอดเป็นฉัตรทองที่มุมทั้งสี่มีเจดีย์บริวาร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพระเกศาและพระอัฐจักษุ ซึ่งได้มาประดิษฐานหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว
ตามตานานกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมายังดอยภูเติม พญานาคที่รักษาดอยนี้คิดว่าพระองค์เป็นพญาครุฑ จึงแทรกกายหนี ครั้นได้ฟังธรรมจากพระองค์ พญานาคก็เกิดความเลื่อมใส พระพุทธองค์จึงมอบพระเกศาให้ และตรัสกับพระอานนท์ว่า เมื่อพระตถาคตนิพพานแล้ว ให้นากระดูกริมตาขวามาไว้รวมกับพระเกศานั้น จึงมีการสร้างพระธาตุและบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นกระดูกตาขวาไว้ภายใน ต่อมาเรียกภายหลังว่า พระธาตุดอยหยวก พระธาตุนี้เก่าแก่มากจึงได้มีการบูรณะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕โดยสร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นครอบองค์เดิมไว้

วิหารวัดพระธาตุดอยหยวก เป็นทรงล้านนา มีเสน่ห์ความงดงามในแบบของศิลปะล้านนา หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด หน้าบรรณแกะสลักเป็นลายพรรณพฤกษาและดอกแก้ว ใบระกามีสีทอง หางหงส์เป็นไม้แกะสลักรูปพญานาคสีเขียว เชิงเทินเป็นไม้แกะสลักรูป ๑๒ นักษัตรและรูปช้าง

2,395 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา