คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระธาตุดอยจุก

พระธาตุดอยจุก ศิลาจารึกตำนานพระธาตุดอยจุก

วัดพระธาตุดอยจุก ตั้งอยู่ในเมืองภูกามยาว ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของพะเยา วัดพระธาตุดอยจุกเป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บนเขา ในวัดมีพระอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้น ภายในวัดมีเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะล้านนา มีซุ้มจระนาทั้งแปดทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานพร ตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาพัก ณ บริเวณที่ตั้งของพระธาตุ ซึ่งที่แห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า ดอยหยุด
ตำนานพระธาตุดอยจุกจากศิลาจารึกประวัดวัดปูปอ มีข้อความว่า สมัยหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลาย ได้เสด็จเลาะตามสันดอยล่องมาทางทิศใต้ พระพุทธองค์ก็มาจุกอยู่จ๋อมดอยลูกหนึ่ง ในสมัยนั้น ท่านพระอานนท์เถรเจ้า ก็ได้ไหว้สาทูลถามว่า ฐานะที่นี้ก็เป็นที่เกลี่ยงดีงามหันแล จะสมควรหมายศาสนาไว้ที่นี่ หรือไม่พระเจ้าข้า พระพุทธองค์ผู้จอมธรรม ตรัสว่า ดูกรอานนท์ ดอยนี้จะหาถ้าเป็นที่เก็บเกศาธาตุไว้ก็บ่มี จะไว้ประทับรอยพระบาทก็ซ้าบ่มีก้อนศิลาอันถาวรย่าไว้ เท่าว่าต่อแต่นี้ไปปายหน้าหลังจากตัวตถาคตเองดับขันธ์ไปแล้ว เมื่อศาสนาของเราดาเกิ่งข่อนเข้ามา จักมีบุคคลาใหญ่น้อยหลายหลาก มาร่วมกันสร้างพระเจดีย์ ขึ้นหมายศาสนาไว้ตั๊ดที่นี้ บุคคลผู้ที่มาสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่นี้ บุคคลผู้นั้นจะได้รับความอยู่เย็นเป็นสุข เสมอเหมือนดัง ตัวตถาคตได้มาจุกอยู่สาราญ อยู่ที่นี้แล เพราะการเสด็จหยุดประทับอยู่ ณ ดอยแห่งนี้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ ประชาชนทั่วไปจึงเรียกดอยแห่งนี้ว่า ดอยหยุด หรือ ดอยจุก ตราบจนทุกวันนี้
นอกจากนี้ภายในวัดพระธาตุดอยจุกยังมีซากโบราณสถานที่เก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีอีกด้วย

4,541 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา