ย้อนกลับ

พระธาตุดอยจุก

พระธาตุดอยจุก ศิลาจารึกตำนานพระธาตุดอยจุก

วัดพระธาตุดอยจุก ตั้งอยู่ในเมืองภูกามยาว ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของพะเยา วัดพระธาตุดอยจุกเป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บนเขา ในวัดมีพระอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้น ภายในวัดมีเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะล้านนา มีซุ้มจระนาทั้งแปดทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานพร ตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาพัก ณ บริเวณที่ตั้งของพระธาตุ ซึ่งที่แห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า ดอยหยุด
ตำนานพระธาตุดอยจุกจากศิลาจารึกประวัดวัดปูปอ มีข้อความว่า สมัยหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลาย ได้เสด็จเลาะตามสันดอยล่องมาทางทิศใต้ พระพุทธองค์ก็มาจุกอยู่จ๋อมดอยลูกหนึ่ง ในสมัยนั้น ท่านพระอานนท์เถรเจ้า ก็ได้ไหว้สาทูลถามว่า ฐานะที่นี้ก็เป็นที่เกลี่ยงดีงามหันแล จะสมควรหมายศาสนาไว้ที่นี่ หรือไม่พระเจ้าข้า พระพุทธองค์ผู้จอมธรรม ตรัสว่า ดูกรอานนท์ ดอยนี้จะหาถ้าเป็นที่เก็บเกศาธาตุไว้ก็บ่มี จะไว้ประทับรอยพระบาทก็ซ้าบ่มีก้อนศิลาอันถาวรย่าไว้ เท่าว่าต่อแต่นี้ไปปายหน้าหลังจากตัวตถาคตเองดับขันธ์ไปแล้ว เมื่อศาสนาของเราดาเกิ่งข่อนเข้ามา จักมีบุคคลาใหญ่น้อยหลายหลาก มาร่วมกันสร้างพระเจดีย์ ขึ้นหมายศาสนาไว้ตั๊ดที่นี้ บุคคลผู้ที่มาสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่นี้ บุคคลผู้นั้นจะได้รับความอยู่เย็นเป็นสุข เสมอเหมือนดัง ตัวตถาคตได้มาจุกอยู่สาราญ อยู่ที่นี้แล เพราะการเสด็จหยุดประทับอยู่ ณ ดอยแห่งนี้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ ประชาชนทั่วไปจึงเรียกดอยแห่งนี้ว่า ดอยหยุด หรือ ดอยจุก ตราบจนทุกวันนี้
นอกจากนี้ภายในวัดพระธาตุดอยจุกยังมีซากโบราณสถานที่เก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีอีกด้วย

2,097 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา