คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Museum Thailand Awards 2021

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand Awards 2021
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1.

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ : ประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล

กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้

2.

อาจารย์ วิษณุ เอมประณีตร์

ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ด้านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นักจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3.

ผศ.ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมศึกษา

4.

ผศ.ดร.ปริยกร ปุสวิโร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

5.

อาจารย์พัชรินทร์ กรูเนิร์ต

อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตีความและออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่มีชีวิต

1 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
2 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
3 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
4 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม