คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Museum Thailand Awards 2021

 1. Home
 2.    >   Museum Thailand Awards 2021
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การคัดเลือก


ประเภทรางวัล Museum Thailand Popular Vote

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สามารถเลือกสมัครประเภทรางวัล Museum Thailand Popular Vote โดยผลโหวตจะมาจากประชาชน
ผู้ใช้งานเว็บไซต์และผู้ถือบัตร Thailand Museum Pass


คุณสมบัติของพิพิธภัณฑ์ที่มีสิทธิ์เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

 1. เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดประเภทและสังกัด ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์หรือไม่ก็ตาม โดยพิพิธภัณฑ์ที่มีความประสงค์เข้าร่วมคัดเลือกต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมรายละเอียดตามที่กำหนด
 2. พิพิธภัณฑ์จะต้องไม่กระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

เงื่อนไขการสมัคร

 1. พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมคัดเลือก Museum Thailand Awards สามารถเลือกลงได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ที่ตรงกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์มากที่สุด และสามารถเลือกลงประเภทรางวัล Museum Thailand Popular Vote เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตจากผู้ใช้งานในเว็บไซต์
 2. ผู้ส่งพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์นั้นๆ สามารถเป็นผู้ส่งพิพิธภัณฑ์เข้าคัดเลือกได้
 3. พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมคัดเลือกต้องมีความพร้อมในการทำงานผ่าน Digital และ Online โดยพิพิธภัณฑ์สามารถดำเนินเอง หรือใช้พื้นที่ภาคีเครือข่ายในการนำเสนอผลงานได้
 4. กรณีที่ผ่านการให้คะแนนในรอบที่ 1 พิพิธภัณฑ์จะต้องสามารถนำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์เพิ่มเติม ผ่านการ Online ได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัลหากพบว่าพิพิธภัณฑ์ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด
 6. โครงการจะไม่ส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาคืนให้กับพิพิธภัณฑ์เมื่อเสร็จสิ้นการคัดเลือก
 7. ผลการคัดเลือกรางวัลของคณะกรรมการฯ แต่ละประเภทรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัคร

พิพิธภัณฑ์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564


สิทธิประโยชน์**

พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 จะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Museum Thailand และโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) รวมทั้งยังสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (บัตร Thailand Museum Pass) ภายใต้เงื่อนไขของโครงการฯ ที่กำหนด**

1 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
2 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
3 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
4 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม