กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

07 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่นชอบ 258

1,612 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ก่อตั้งขึ้นหลังการเสด็จประพาสเยี่ยมชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 การเสด็จประพาสดังกล่าวได้กระตุ้นการสร้างสำนึกปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ให้ความสำคัญและความตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งกำลังประสบปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุในขณะนั้น

 

ภายในจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งเป็น

 

 • อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคารศูนย์รวมส่วนบริการต่างๆ ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรเข้าชม ห้องประชุม และห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

 

 • อาคารกัลยาณิวัฒนา เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการหลัก ประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงย่อยจำนวน 9 ส่วน

ส่วนจัดแสดงที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับบ้านเชียง บอกเล่าถึงการเสด็จประพาสในปี พ.ศ.2515 ซึ่งนำพาความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในการศึกษาและการพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และแหล่งอื่นๆ ในประเทศไทย พระราชปุจฉาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสถามเมื่อคราวเสด็จนั้นถูกนำมาจัดแสดงในส่วนนี้เพื่อเกริ่นนำถึงขั้นตอนการศึกษาทางด้านโบราณคดีเบื้องต้น

ส่วนจัดแสดงที่ 2 การดำเนินงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง นำเสนอลำดับเวลาการศึกษาทางด้านโบราณคดีในบ้านเชียง โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงบุคลากรที่มีส่วนสำคัญทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ส่วนจัดแสดงที่ 3 การปฏิบัติงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง แสดงถึงขั้นตอนการทำงานและการศึกษาระหว่างการขุดค้นโดยนักโบราณคดี ระหว่างปี พ.ศ.2517 - 2518 เช่น การแบ่งประเภทและวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบ รวมถึงวีดีทัศน์บทสัมภาษณ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

ส่วนจัดแสดงที่ 4 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี จำลองแสดงสภาพหลุมขุดค้นระหว่างปี พ.ศ.2517 - 2518 โดยผู้เข้าชมสามารถเยี่ยมชมและสังเกตขั้นตอนการทำงานภายในหลุมขุดค้นจำลองอย่างใกล้ชิด

ส่วนจัดแสดงที่ 5 จัดแสดงโบราณวัตถุ จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพธิ์ศรี โดยแบ่งออกตามสมัยของวัฒนธรรมบ้านเชียง 3 สมัย เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ แก้ว หิน และโลหะ

ส่วนจัดแสดงที่ 6 วัฒนธรรมบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงโดยจำลองบรรยายกาศและโบราณวัตถุเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียง 

ส่วนจัดแสดงที่ 7 การค้นพบยุคสำริดที่หายสาบสูญ นิทรรศการนี้ถูกดัดแปลงมาจากนิทรรศการที่ถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เพื่อการจัดแสดงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ โดยมีอธิบายการศึกษาทางโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปโดยสังเขปจนถึงการค้นพบวัฒนธรรมในยุคสำริดที่แหล่งบ้านเชียง

ส่วนจัดแสดงที่ 8 มรดกโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับเลือกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2535 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ 3 "เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว"

ส่วนจัดแสดงที่ 9 การกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียง จัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกพบระหว่างการสำรวจจากแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับพื้นที่แหล่งบ้านเชียงตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เพื่อศึกษาการกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียงในบริเวณแอ่งสกลนคร ปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมบ้านเชียงจำนวน 127 แหล่งกระจายตามลุ่มน้ำสำคัญในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และหนองคาย

 

 • อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาวไทพวน ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปัจจุบัน เดิมเป็นบ้านของคุณพจน์ มนตรีพิทักษ์ ซึ่งอนุญาตให้กรมศิลปากรทำการขุดค้นฯ  หลังจากการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คุณพจน์ผู้เป็นเจ้าของจึงบริจาคบ้านรวมถึงที่ดินให้กับกรมศิลปากรเพื่อสงวนรักษา เป็นอนุสรณ์สถานการเสด็จประพาสในครั้งนั้น  และได้รับพระราชทานรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2550 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 • หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ตั้งอยู่ในวัดโพธิ์ศรีในห่างออกไปจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงทางทิศตะวันออกราว 500 เมตร หลังจากการเสด็จประพาสวันที่ 20 มีนาคม  พ.ศ.2515 กรมศิลปากรได้ปรับปรุงหลุมขุดค้น เพื่อจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาชนะดินเผาเขียนสีลวดลายต่างๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
โทรศัพท์ : 042-278 350
โทรสาร : 042-278 341
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/banchiang
อีเมล : https://www.facebook.com/banchiang.museum

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น

ค่าเข้าชม

 • ชาวไทย 30 บาท
 • ชาวต่างชาติ 150 บาท
 • ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ (ชาวไทย) ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้หลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร
 • โดยรถประจำทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร ทุกวัน
 • โดยรถไฟ มีบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน
 • โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ ห่างจากพิพิธภัณฑ์ 100 เมตร (เทศบาลบ้านเชียงเป็นผู้จัดสรร)

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง

กิจกรรม

08 ก.พ. 2562

10 ก.พ. 2562

07 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง "เที่ยวมรดกไทย ท่องมรดกโลก" เนื่องในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป กิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง กรมศิลปากร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 042-235-040
pav

/

next

ข่าวสาร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.อุดรธานี ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง   เปิดโครงการ อาร์ต ออฟ บ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 1 ใน 6 ของโลก ที่มีงานศิลปะรูปแบบ กราฟฟิตี้ อยู่ในพื้นที่แหล่งมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) โดยมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ การบูรณาการศาสตร์ 3 สาขาเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 1.ด้านศิลปะ (Artist's Unique Style) 2.ด้านเทคโนโลยี (Augmented Reality) และ 3.ด้านวิชาการ (Research Based) วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเชียง 5,000 ปี ไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ   โดยโครงการดังกล่าว ได้รับความราวมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลบ้านเชียง เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน เครือข่ายสืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ หน่วยงานภาคเอกชน และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนโครงการ อาร์ต ออฟ บ้านเชียง ก้าวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงในมิติใหม่อย่างยั่งยืน โดยสามารถสแกน QR Code จากภาพวาดเพื่อชมภาพ 3 มิติหมุนได้ 360 องศา เสมือนเข้าชมในพิพิธภัณฑ์จริง      
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง