กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กำแพงเพชร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กำแพงเพชร

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 491

1,641 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นอาคารศูนย์ภูมิภาคศึกษา มีชื่อว่าหอศิลปะดุริยนาฏ ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๙ หมู่  ๑ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่น ของจังหวัด และของชาติ

นอกจากนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังดำเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.๒๕๒๒กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมวิทยาลัยครูกำแพงเพชร”เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เพื่อทำหน้าที่ช่วยปกป้องรักษาส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติในปีพ.ศ.๒๕๓๔ศูนย์ดังกล่าวให้เรียกว่า “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวิทยาลัยครูจังหวัดกำแพงเพชร” จนกระทั่ง เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”เป็นต้นไป

ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่รอบนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  บริเวณติดริมแม่น้ำปิง  โดยมีอาคารภูมิภาค และหอศิลปะดุริยนาฏ เป็นสำนักงานในการดำเนินงานบริหารจัดการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กำแพงเพชร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1601
โทรสาร : 055-706518
เว็บไซต์ : http://acc.kpru.ac.th
อีเมล : ac_kpru@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

31 มี.ค. 2560

02 เม.ย. 2560

29 มีนาคม 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 055 - 706555 ต่อ 1601
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดกำแพงเพชร