กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กำแพงเพชร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กำแพงเพชร

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 560

3,444 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นอาคารศูนย์ภูมิภาคศึกษา มีชื่อว่าหอศิลปะดุริยนาฏ ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๙ หมู่  ๑ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่น ของจังหวัด และของชาติ

นอกจากนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังดำเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.๒๕๒๒กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมวิทยาลัยครูกำแพงเพชร”เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เพื่อทำหน้าที่ช่วยปกป้องรักษาส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติในปีพ.ศ.๒๕๓๔ศูนย์ดังกล่าวให้เรียกว่า “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวิทยาลัยครูจังหวัดกำแพงเพชร” จนกระทั่ง เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”เป็นต้นไป

ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่รอบนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  บริเวณติดริมแม่น้ำปิง  โดยมีอาคารภูมิภาค และหอศิลปะดุริยนาฏ เป็นสำนักงานในการดำเนินงานบริหารจัดการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1601
โทรสาร : 055-706518
เว็บไซต์ : http://acc.kpru.ac.th
อีเมล : ac_kpru@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

31 มี.ค. 2560

02 เม.ย. 2560

29 มีนาคม 2560
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 055 - 706555 ต่อ 1601
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดกำแพงเพชร