กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

17 กันยายน 2562

ชื่นชอบ 656

6,819 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เป็นโครงการที่ริเริ่ม
โดย นายนิคม มูสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมศิลปากรใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนฝั่งชายทะเลอันดามัน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติวิทยา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน อันจักส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน

 

 

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ประกอบด้วยอาคารที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทยแบบพื้นถิ่นภาคใต้ประยุกต์ เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยาและทรงมลิลา มุงกระเบื้องว่าว มีอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร 5 อาคาร คือ 

 

 • อาคาร 1 : อันดามัน...ที่สุดแห่งใจ จัดแสดงเรื่องราวของ "อันดามัน" เพื่อเป็นบทนำเข้าสู่เนื้อหาให้เห็นภาพรวมกว้างๆทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ และมหัศจรรย์ของอันดามัน โดยมีนิยามนามของจังหวัดในอันดามัน ดังนี้ พังงา...ดินแดนแห่งป่าเกาะ , ระนอง...ประตูสู่อันดามัน , ภูเก็ต...ไข่มุกแห่งอันดามัน , กระบี่...มรกตอันดามัน , ตรัง...ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หากทรายงาม และ สตูล...สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ์
 • อาคาร 2 : เส้นทางสายไหมทางทะเล จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตามลำดับพัฒนาการของพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ โดยมีการจัดแสดงภาพและหุ่นจำลองสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิประเทศ ประกอบเสียงบรรยาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาทิ วิถีชีวิตมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะถ้ำ เส้นทางการค้า เมืองท่าโบราณ การผลิตลูกปัด การเข้ามาของชาวต่างชาติ การเผยแพร่ศาสนา ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
 • อาคาร 3 : ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม จัดแสดงเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับคนแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆของชาวอันดามัน อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่หลากหลาย เช่น ซาไก ชาวเล ชาวเมือง และคนต่างแดน กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนาความเชื่อ ภาษา ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยมีรูปจำลอง วิถีชีวิต การละเล่น และอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความหลากหลายที่รวมอยู่ของคนที่อาศัย ณ ดินแดนอันดามัน
 • อาคาร 4 : เขา ป่า นา เล และโลกสีคราม จัดแสดงความสวยงามทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบการให้ความรู้ทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และธรณีวิทยา สอดคล้องกับพื้นที่จริงด้านหลังอาคารเป็นพื้นที่ป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารแันอุดมสมบูรณ์ และยังแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับพืชท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
 • อาคาร 5 : สวรรค์อันดามัน แสดงบทสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอันดามันทั้งหมดด้วยความสวยงาม ทั้งทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ อันเป็นที่มาของคำว่า "สวรรค์อันดามัน" โดยใช้การสันทนาการเพื่อผอนคลายให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายภาพร่วมกับภาพจำลองบรรยายกาศและสถานที่งดงามในมุมต่างๆ พร้อมทั้งการนำเสนอความงามของอันดามันที่ถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มในห้องฉายภาพยนตร์

 

และในส่วนท้ายเป็นข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อดินแดนอันดามัน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่เคยเสด็จฯ เยือนดินแดนอันดามันในวาระต่างๆ

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481 263-4 / 081-326 2549 / 091-034 4913
โทรสาร : 064-054 1879
เว็บไซต์ : http://www.andamancenter.go.th/frontpage
อีเมล : andamancenter@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
เวลา 09:00 - 15:30 น.

ค่าเข้าชม

 • นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ คนละ 10 บาท
 • เด็ก คนละ 20 บาท
 • ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
 • ชาวต่างชาติ คนละ 120 บาท

 

อัตราการใช้ห้องประชุม

 • ส่วนราชการ วันๆ ละ 8,000 บาท / ครึ่งวัน 5,000 บาท
 • เอกชน วันๆ ละ 15,000 บาท / ครึ่งวัน 10,000 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง