คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ชุมชนบ้านศาลาดิน

ชุมชนบ้านศาลาดิน คนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

ชุมชนติดคลองมหาสวัสดิ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลคลองมหาสวัสดิ์ ได้แก่ การแปรรูปข้าวโดยปราชญ์ชาวบ้านทำเป็นข้าวตังทอด การให้ความรู้ในการนำผักตบชวาที่เป็นสาเหตุของปัญหาการสัญจรทางน้ำ นำมาแปรรูปเป็นปุ๋ย ทั้งนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ OTOP บ้านศาลาดิน โดยผู้นำชุมชนที่สามารถรวบรวมชาวบ้านให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ โดยที่ไม่พึ่งงบประมาณจากทางรัฐด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ และด้านรายได้ของชุมชนที่ต้องการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านอย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วยการจัดการภายในชุมชนเอง

          สถานที่ท่องเที่ยวหลักภายในชุมชน มีทั้งหมด 5 สถานที่ ได้แก่ นาบัวลุงแจ่ม ข้าวตังบ้านศาลาดิน บ้านฟักข้าวขนิษฐา ฟาร์มขาวแซม และสวนผลไม้อินทรีย์ของลุงบุญเลิศ

          การพัฒนาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียของคลองมหาสวัสดิ์ ทำให้ชุมชนบ้านศาลาดินเกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น คือ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ภายในมีที่จอดรถในปริมาณที่ไม่มากนัก แต่ก็ยังพอสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ชุมชนบ้านศาลาดินไม่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน แต่เน้นที่คุณภาพนักท่องเที่ยวเสียมากกว่า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยังมีคุณภาพและราคาถูกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับชุมชนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตวิธีการทำขนมข้าวตัง การพายเรือเก็บดอกบัวและการพับดอกบัวเพื่อนำไปบูชาพระ การเก็บผลไม้ การชมแสดงแหล่ฟักข้าว การชมการเพาะพันธ์ดอกกล้วยไม้ และกิจกรรมอื่น ๆ ชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่เร่งรีบ ขยันทำมาหากิน และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน นับว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และมีความยั่งยืนที่แท้จริง

 

Baan Sala Din Community People of the canal Mahasawat Nakhon Pathom Province

          Community next to Khlong Maha Sawat It has been regarded as an ecological learning center based on the sufficiency economy. It is a place to disseminate knowledge and local wisdom in Khlong Maha Sawat Subdistrict, such as rice processing by villagers to make fried rice. Educating on the water hyacinth that causes water traffic problems. And processed into fertilizer.

          There is also an OTOP center, Baan Sala Din, by community leaders who can unite the villagers. Without relying on government budgets for reasons that do not want the state to intervene in managing the area And the income of the community that wants to distribute income to the villagers in a real and sustainable way by managing within the community itself.

          There are 5 main attractions within the community: Na Bua Lung Jam, Khao Tang, Ban Sala Din. Ban Khao Khanitha, White Sam Farm and Uncle Boonlert's organic orchard.

          Regular community development Including wastewater treatment of Khlong Maha Sawat Causing the Ban Sala Din community to create a new attraction, the Khlong Maha Sawat floating market Which is a relatively popular tourist spot with nearby tourists There is a small parking lot. But still enough to accommodate tourists.

          Ban Sala Din community does not focus on the daily number of tourists. But focus on the quality of tourists Local products are also high quality and cheap. There are also many activities for tourists to participate in the community. Whether it is a demonstration of how to make Khao Tang desserts Boating, collecting lotus flowers and folding lotus flowers for worship, fruit picking, gating shows Viewing orchid flower breeding. And other activities.

          The villagers still have a traditional way of life and live in a simple, not rushed way Diligent to make a living And have good interactions with each other It is a creative tourism. And with real sustainability

2,512 views

0

แบ่งปัน