คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ตามรอยพ่อสอน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน

ตั้งอยู่บนผืนดินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ ชุมชน " สุขพอดี วิถีพอเพียง "เพื่อส่งต่อวิถีทำกินที่จะรักษาผืนดินให้ปลอดพิษ ผลิตอาหารปลอดภัย ใช้ชีวิตสุขพอดี ตามวิถีพอเพียง ให้กับคนรุ่นลูกหลานสืบไป

กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย

1. การทำเกษตรอินทรีย์และการจัดการพื้นที่โดยประยุกต์ใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่

1.1 นาข้าวอินทรีย์ (อาหารเพิ่มพลังชีวิต)

1.2 สวนผักอินทรีย์เพื่อสุขภาวะ "สวนผักสุขภาวะ"

1.3 สวนสมุนไพรอินทรีย์ วิถีไทย

2. การเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาสุขภาพไทยและสมุนไพร

2.1 การให้ความรู้ คำแนะนำ สาธิต การใช้สมุนไพรเบื้องต้น และองค์ความรู้การกินอาหารไทยให้เป็นยา

2.2 กิจกรรม อบสมุนไพร “ขจัดพิษ ฟื้นฟูพลังชีวิต” ได้แก่ สปาโอ่ง และ สปากระด้ง

2.3 กิจกรรม ลดอาการปวดข้อ แขน เข่า เบื้องต้นด้วยตนเอง

2.4 กิจกรรม ย่ำเกลือ และ สปาแช่เท้า เพื่อช่วยปรับสมดุลพลังชีวิต

2.5 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “องค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย เพื่อการประยุกต์ใช้ในครัวเรือน”

หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม โดยดำเนินการภายใต้กรอบวิสัยท้ศน์และเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้ฯ

1,805 views

0

แบ่งปัน