ย้อนกลับ

ชุมทางบ้านดารา

ชุมทางบ้านดารา

           ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านดารา ตําบลบ้านดารา อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ หลังจากมีสถานีรถไฟบ้านดารา มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ได้แก่ สถานีรถไฟบ้านดารา อยู่ที่บ้านดารา หมู่ที่ ๙ (ชุมทางบ้านดารา) ในอดีตเป็นเพียงสถานีเติมน้ำเติมฟืนของรถไฟ ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จฯ ผ่านมา ขบวนรถไฟของพระองค์ซึ่งเป็นรถจักรไอน้ำได้หยุดพักเพื่อเติมน้ำเติมฟืนอยู่เป็นเวลานาน พระองค์จึงตรัสถามพนักงาน รถไฟว่าที่นี่ที่ไหนทําไมรถจึงจอดนาน พนักงานรถไฟได้กราบทูลว่า เป็นสถานีเติมน้ำเติมฟืน ยังมิมีชื่อ พระองค์โปรดเกล้าฯพระราชทานนามให้ว่า บ้านดารา ตามพระนามของเจ้าดารารัศมี พระชายาของพระองค์

          สะพานปรมินทร์อยู่ที่ บ้านดารา หมู่ที่ ๔ (บ้านคอสะพาน) เป็นสะพานรถไฟสายเหนือ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อข้ามแม่น้ำน่านและเชื่อมอาณาจักรสยาม กับอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่น ลักษณะสะพานเป็นแบบคานยื่นผสมกับสะพานธรรมดา ซึ่งแขวนอยู่ตรงกลาง ตัวสะพานประกอบด้วยสะพานเหล็ก ๓ ช่วง ช่วงริมฝั่งทั้งสองข้างยาวช่วงละ ๘๐.๖๐ เมตร ส่วนช่วงกลางยาว ๑๐๑. ๒๐ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๒๖๒.๔๐ เมตร บนสะพานมีทางรถไฟ ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๑.๔๓๕ เมตร ระดับสันรางสูงจากระดับทะเลปานกลาง ๙๘.๕๑ เมตร สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้วเสร็จและประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า สะพานปรมินทร์

          ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๘ สะพานปรมินทร์ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดจนไม่สามารถซ่อมให้ใช้การได้ จึงได้มีการสร้างสะพานขึ้นใหม่และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ และเพื่อเป็นการย้อนรําลึก ๑๐๐ ปี สะพานปรมินทร์ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดารา จึงส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณใต้สะพานให้เป็นสวนสาธารณะริมน้ำน่าน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ

ขอบคุณภาพและเนื้อหา จาก

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

kanakorn daoree

oknation.nationtv

323 views

0

แบ่งปัน