กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สักการะ “พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ”
กิจกรรมปี 2563

01 ก.ค. 2563

02 ต.ค. 2563

สักการะ “พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ”

167 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร

ขอเชิญสักการะ “พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ”

ระหว่างวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒

วันที่สร้าง : 30 มิถุนายน 2563

1

แบ่งปัน

01 ก.ค. 2563 - 02 ต.ค. 2563

08:30 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493