กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19
กิจกรรมปี 2563

18 พ.ค. 2563

เสวนา "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

169 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ร่วมกับ สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย 

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

.

กำหนดจัดเสวนาเรื่อง "พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19”

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

การดำเนินงานหรือกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

โดยกำหนดจัดการเสาวนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook NSM Thailand

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

.

  • สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาดังกล่าวฯ สามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่

https://forms.gle/QsmfGpt2FhAgkWuK9 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

.

  • โปรดลงทะเบียนเข้าฟังภายในวันศุกร์ที่ 15  พ.ค. 63 

ผู้ลงทะเบียนเข้าฟัง 50 ท่านแรก รับของที่ระลึกจาก อพวช. และหน่วยงานร่วมจัด 

.

  • หากประสงค์ให้ อพวช. ส่งหนังสือเชิญเข้าฟังการเสวนาฯ ถึงท่านหรือหน่วยงาน

โปรดติดต่อที่ คุณฐิติยา อีเมล thitiya.c@nsm.or.th 

หรือโทร 02-577-9999 ต่อ 1474

วันที่สร้าง : 14 พฤษภาคม 2563

0

แบ่งปัน

18 พ.ค. 2563

10:00 - 12:00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-577 9999 ต่อ 2122 - 2123

โทรสาร : 02-577 9911