ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

16 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

62 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มูลนิธิหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันตกและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล

วันที่สร้าง : 17 ธันวาคม 2562

0

แบ่งปัน