กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย"
กิจกรรมปี 2562

28 พ.ย. 2562

31 ธ.ค. 2562

นิทรรศการ "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย"

256 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย 

จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” 

 

"จัดแสดงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระมหากรุณาธิคุณต่องานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ทั้งงานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นมรดกตกทอดจากบรรพชนที่สามารถแสดงความเป็นอารยะของชาติได้อย่างดี "

 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ณ อาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๗๓๖๗ **

วันที่สร้าง : 28 พฤศจิกายน 2562

0

แบ่งปัน

28 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

09:00 - 16:00

778 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ : 055-697 026

โทรสาร : 055-697 367