กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นุ่งโจง ใส่ซิ่น เยือนถิ่นวังฯ
กิจกรรมปี 2562

28 ก.ค. 2562

นุ่งโจง ใส่ซิ่น เยือนถิ่นวังฯ

274 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ 

"นุ่งโจง ใส่ซิ่น เยือนถิ่นวังหน้า เรียนรู้การทำสวยดอกล้านนาร่วมกัน"

เพื่อรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ครั้งที่ ๒

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

* รับจำนวนจำกัดโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
** สำรองที่นั่ง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ / ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

หมายเหตุ
๑. สวยดอก คือ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ใช้ในโอกาสต่างๆ
๒. กิจกรรมพิเศษมี ๒ ช่วง

- ช่วงแรก นำชมเครื่องสักการะแบบต่าง ๆ ในวังหน้า

- ช่วงสอง เรียนรู้การทำสวยดอกแบบล้านนา

 

วันที่สร้าง : 22 กรกฎาคม 2562

1

แบ่งปัน

28 ก.ค. 2562

10:00 - 12:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493