กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัมมนาวิชาการวรรณกรรมอาเซียน
กิจกรรมปี 2562

07 มิ.ย. 2562

สัมมนาวิชาการวรรณกรรมอาเซียน

397 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

สัมมนาวิชาการเรื่องวรรณกรรมอาเซียน "ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญา" 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

 

  • ปาฐกถาเรื่อง "ภาพรวมวรรณกรรมร่วมใจอาเซียน" 

โดย ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬการ

 

  • เรื่อง "ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญาของไทย"

โดย รศ.กัญญารัตน์  เวชชรัตน์

 

  • เรื่อง "ศรีธนญชัย วรรณกรรมร่วมอาเซียน" 

โดย

ศ.ชวน เพชรแก้ว (ภาคใต้) 

ดร.พิศาล บุญผูก (มอญ)

รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ (เขมร)

ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล (เวียดนาม)

ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา (ลาว)

ผศ.ดร.คารินา  โชติรวี(ฟิลิปปินส์)

 

  • การแสดงเรื่อง ศรีธนญชัย เชียงเมียง

จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ - ๔๔๖ ๘๐๔๐ - ๔๕ ต่อ ๓๐๐๑ (ในวันและเวลาราชการ) **

 

 

วันที่สร้าง : 24 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

07 มิ.ย. 2562

08:30 - 17:30

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32

โทรสาร :