กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม
กิจกรรมปี 2562

01 พ.ค. 2562

15 ก.ค. 2562

การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม

442 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 1 (Museum & Heritage 2020) ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • ขอเชิญนักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อเกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา เพื่อนำเสนอประเด็นถกเถียง ข้อโต้แย้งทฤษฎี และข้อค้นพบในแง่มุมต่างๆ เช่น นิยามและการกำหนดประเภท เทคโนโลยี ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ปัญหาของมรดกโลก จริยธรรม บทบาทของภาครัฐและท้องถิ่น การเมืองในงานพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม เทคนิคการอนุรักษ์ การจัดนิทรรศการ การปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ การจัดการ พหุวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมเพิ่งสร้าง การใช้ประวัติศาสตร์ ฯลฯ
 • ส่งบทคัดย่อภาษาไทย ในรูปแบบ MsWord ความยาวไม่เกิน 500 คำ (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) พร้อมระบุ ชื่อบทความภาษาไทย ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน ต้นสังกัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail มาที่ museumandheritage2020@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 • บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกมีกำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

 

กำหนดการสำคัญ

 • การรับบทคัดย่อ 1 พฤษภาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อ 31 กรกฎาคม 2562
 • ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 15 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผลพิจารณาบทความ ภายใน 15 ธันวาคม 2562
 • จัดการประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

** ติดต่อสอบถาม museumandheritage2020@gmail.com หรือ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

วันที่สร้าง : 13 พฤษภาคม 2562

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02–564 4440-50 ต่อ 1752-54 / 02-696 6610 / 02-696 6612-13

โทรสาร : 02–564 4440-50 ต่อ 1753 / 02-696 6615