กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรมปี 2562

02 เม.ย. 2562

08 เม.ย. 2562

กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

476 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒"

 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้


๑. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม

 

๒. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดจัด Highlight ๔ ภาค ได้แก่

  • กรุงเทพมหานคร ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  • ภาคกลาง ณ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
  • ภาคเหนือ ณ โบราณสถานเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โบราณสถานโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • ภาคใต้ ณ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

๓. วันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหญ้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยไม่เสียค่าเข้าชม

 

๔. วันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ

 

๕. วันที่ ๓ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดการเสวนาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร ๐-๒๒๒๔ ๔๗๐๒ **

หรือเฟซบุ๊ก กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

วันที่สร้าง : 29 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

02 เม.ย. 2562 - 08 เม.ย. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 4702 / 02-224 1370

โทรสาร : 02-224 7493