กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร
กิจกรรมปี 2562

25 มี.ค. 2562

27 มี.ค. 2562

๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

552 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

 กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

- ชมนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด...หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม” 

- การออกร้าน Creative Fine Arts ของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

- การเสวนาทางวิชาการ

- การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี 

 

  • วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ 

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “คุณค่าอันโดดเด่นของศรีเทพและพนมรุ้งกับการเข้าสู่มรดกโลก” 

โดย   - นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

- รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- นางสุริยา สุดสวาท หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ 

- นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

เนินรายการโดย นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนายการกองโบราณคดี 

 

  • วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

- วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดการบรรเลงดนตรีสากล

- วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ชมการแสดง พระคเณศประทานพรออกระบำช้าง / ละครนอกเรื่อง “สุวรรณหงส์ ตอนเข้าเมือง” / การบรรเลงและขับร้องเพลงสร้อยลาวเถาออก / การแสดงละครพันทางเรื่อง “พญาผานอง ตอนลานางอั้วสิม” ฯลฯ

 

  • วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 

 

** ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร **

วันที่สร้าง : 21 มีนาคม 2562

0

แบ่งปัน

25 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493