คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณพ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมปี 2561

14 ส.ค. 2561

พิพิธภัณพ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

1655 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ 

เรื่อง "พิพิธภัณพ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑"

 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑" 

โดย ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (Iculture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา ๑๐.๐๐ น. 

บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์กับการสรา้งความผูกพันธ์กับสังคม" โ

ดย ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการเสริมสรา้งความผูกพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายสุรอุทก พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

#ลงทะเบียนฟรี

สำรองที่นั่งที่พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร ๐๖๓-๗๒๐ ๕๑๑๑

วันที่สร้าง : 10 สิงหาคม 2561

0

แบ่งปัน

14 ส.ค. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ : 042-744009

โทรสาร : 042-744009