กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณพ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมปี 2561

14 ส.ค. 2561

พิพิธภัณพ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

453 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ 

เรื่อง "พิพิธภัณพ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑"

 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑" 

โดย ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (Iculture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา ๑๐.๐๐ น. 

บรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์กับการสรา้งความผูกพันธ์กับสังคม" โ

ดย ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการเสริมสรา้งความผูกพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายสุรอุทก พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

#ลงทะเบียนฟรี

สำรองที่นั่งที่พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร ๐๖๓-๗๒๐ ๕๑๑๑

วันที่สร้าง : 10 สิงหาคม 2561

0

แบ่งปัน

14 ส.ค. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ : 042-744009

โทรสาร : 042-744009