กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ม.ต้น
กิจกรรมปี 2561

05 พ.ค. 2561

07 พ.ค. 2561

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ม.ต้น

900 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่สร้าง : 25 เมษายน 2561

0

แบ่งปัน

05 พ.ค. 2561 - 07 พ.ค. 2561

08:30 - 16:00

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง
ตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ : 054-230 855

โทรสาร : 054-230 857