กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อในงาน Museum Forum 2018
กิจกรรมปี 2561

25 มี.ค. 2561

25 พ.ค. 2561

เชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อในงาน Museum Forum 2018

412 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

[#MuseumForum #CallForAbstracts]

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ,ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 

.

จัดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (Museum Forum 2018) ภายใต้กรอบแนวคิด "Museum Media: Connecting Museums, Converging People / สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

.

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ภายใต้ประเด็นที่ให้ความสนใจในการสำรวจ ถกเถียง และแบ่งปันประสบการณ์ 

.

แบ่งหัวข้อที่เปิดรับงานวิจัย มีดังต่อไปนี้

1. สื่อพิพิธภัณฑ์เพื่อคนทุกคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Museum Media, Universal Access, and Lifelong Learning)

2. สื่อพิพิธภัณฑ์และการคิดเชิงวิพากษ์(Museum Media and Promotion of Critical Thinking)

3. สื่อพิพิธภัณฑ์กับการพัฒนาผู้เข้าชม (Museum Media and Audience Development)

4.สื่อพิพิธภัณฑ์กับสร้างพื้นที่และการพัฒนาสังคม(Museum Media and Social Engagement and Development)

5. สื่อพิพิธภัณฑ์กับและการจัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม(Museum Media for Collection Management, Conservation and Cultural Dissemination)

6. เกมส์เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมอื่นๆ(Game-Based Learning and other Innovations)

7. ศิลปะสื่อผสมในนิทรรศการและกิจกรรม(Multi-Media Art in Exhibitions and Public Programs)

8. ข้อท้าทายทางจริยธรรมและประเด็นอ่อนไหวในการใช้สื่อพิพิธภัณฑ์(Ethical Challenges and Difficult Issues in Museums)

.

#กำหนดการ

ส่งบทคัดย่อภาษาไทยในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สำหรับภาษาไทย หรือความยาว 500 คำ สำหรับภาษาอังกฤษ รูปแบบอักษร Cordia New ขนาดอักษร 16 ระบุรายละเอียด ดังนี้

• บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ, จุดประสงค์การวิจัย, วิธีการศึกษา พร้อมผลและบทสรุป (ถ้ามี)

• ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษา

• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและอีเมล

.

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ที่ museumforum2018@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และจะประกาศตอบรับบทคัดย่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมลและเว็บไซต์ 

ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน ต้องส่งโครงร่างการนำเสนอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ต้องเป็นบทคัดย่อที่เขียนขึ้นใหม่และไม่เคยนำเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

 

ปิดรับบทคัดย่อ  25 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลตอบรับบทคัดย่อ  31 พฤษภาคม 2561

ประกาศกำหนดการประชุมฯ  25 มิถุนายน 2561 

ส่งโครงร่างการนำเสนอ  30 มิถุนายน 2561

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  1 กรกฎาคม 2561

การประชุมวิชาการ  1-2 สิงหาคม 2561

.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 101 เวลา 10.00 น.-17.00 น.

e-mail : museumforum2018@gmail.com

http://www.museumsiam.org/km-detail.php?MID=2&CID=180&CONID=2796

 

วันที่สร้าง : 27 มีนาคม 2561

0

แบ่งปัน

25 มี.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 225 2777

โทรสาร : 02 225 2775