คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘
กิจกรรมปี 2559

19 ต.ค. 2559

07 ธ.ค. 2559

ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘

1376 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์) ประจำปี ๒๕๖๐
“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘”
-----------------------------------------


หออัครศิลปิน ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปินที่สนใจ ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์) 

ประจำปี ๒๕๖๐ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘” โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หออัครศิลปิน กำหนดแผนดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘” ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นระยะเวลา ๔ วัน ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบหลักสูตรการอบรม ทางโครงการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๐ คน ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกาต่อไป 


หลักเกณฑ์รายละเอียดการรับสมัคร และแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://www.4shared.com/rar/EclYYycCce/___8.html?
http://www1.culture.go.th/subculture8/ 
http://www.culture.go.th/subculture8/


สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๒ ๙๘๖ ๕๐๒๓ ต่อ ๑๐๕

วันที่สร้าง : 20 ตุลาคม 2559

0

แบ่งปัน

19 ต.ค. 2559 - 07 ธ.ค. 2559

ถนนเลียบคลองห้า
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 093-095 9665

โทรสาร :