กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘
กิจกรรมปี 2559

19 ต.ค. 2559

07 ธ.ค. 2559

ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘

926 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์) ประจำปี ๒๕๖๐
“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘”
-----------------------------------------


หออัครศิลปิน ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปินที่สนใจ ส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์) 

ประจำปี ๒๕๖๐ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘” โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หออัครศิลปิน กำหนดแผนดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๘” ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นระยะเวลา ๔ วัน ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบหลักสูตรการอบรม ทางโครงการฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๐ คน ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกาต่อไป 


หลักเกณฑ์รายละเอียดการรับสมัคร และแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://www.4shared.com/rar/EclYYycCce/___8.html?
http://www1.culture.go.th/subculture8/ 
http://www.culture.go.th/subculture8/


สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๒ ๙๘๖ ๕๐๒๓ ต่อ ๑๐๕

วันที่สร้าง : 20 ตุลาคม 2559

0

แบ่งปัน

19 ต.ค. 2559 - 07 ธ.ค. 2559

ถนนเลียบคลองห้า
ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-986 5020-4

โทรสาร : 02-986 5020-4 ต่อ 103