คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

มหาวิทยาลัยในวัง

สถานศึกษาพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

"มหาวิทยาลัยในวัง คลังแห่งความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

แรกเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เลือกศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมุ่งหวังจบการศึกษาไปเป็นครูสอนหนังสือที่จังหวัดระยองอันเป็นถิ่นกำเนิด ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากที่นี่เท่าใดนัก การมาโดยมีจุดประสงค์เพียงข้อหนึ่ง แต่ไร้ภูมิรู้เบื้องหลังของสถานที่แห่งนี้ สามารถสร้างความภาคภูมิใจได้เต็มเปี่ยมต่อตัวข้าพเจ้า สมดังคำร้องของบทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งว่า "สถาบันเรามีศักดิ์ศรีอันควรภูมิใจ รำไพพรรณีราชินีเกรียงไกรพระราชทานนานมา" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อยู่บริเวณพื้นที่สามแยกเขาไร่ยา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกาศจัดตั้งครั้งแรกในฐานะ "วิทยาลัยครูจันทบุรี" โดยได้รับพระราชทานพระราชฐานส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งมีชื่อว่า "วังสวนบ้านแก้ว" ให้เป็นพื้นที่ในการจัดการศึกษา พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และทรงหวังให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องเดินทางจากบ้านไปไกล นับเป็นพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจันทบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันวิทยาลัยครูจันทบุรีได้ยกระดับฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี" เปิดทำการสอนทั้งหมด 10 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ข้าพเจ้ามีความเชื่อในใจอย่างยิ่งเหลือเกินว่า นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านยังคงสัมผัสได้ถึงความรัก และความหวังดีที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจันทบุรี อันรับรู้ได้จากบรรยากาศภายในบริเวณวังสวนบ้านแก้ว ที่ร่มรื่นไปด้วยสวนผลไม้ส่วนพระองค์ ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ดังที่พระองค์ทรงโปรด ทั้งยังมีต้นจำปาแห่งความทรงจำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้หลังพระตำหนักเทา อันเป็นพระตำหนักส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติ เปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาได้อีกด้วย

ความภาคภูมิใจอันสูงสุดของข้าพเจ้าเวลานี้ มิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อหนึ่ง ที่ต้องการจะเรียนครูเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีความภูมิใจที่ได้เป็น "นักศึกษาครู" ที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยในวัง อันเป็นสถาบันการศึกษาพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เต็มเปี่ยมในหัวใจ

4,576 views

1

share