Back

ไร่เชิญตะวัน

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

         ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งขึ้นโดยท่าน ว.วชิรเมธี หรือพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center) รมณียสถานแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 217 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่กว่า 170 ไร่ ทิศเหนือติด ทุ่งนา ทิศใต้ติดอ่างเก็บน้ำห้วยสัก ทิศตะวันออกติดอ่างเก็บน้ำห้วยสัก ทิศตะวันตกติดถนนของชุมชนนอกจากเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังเป็นที่ตั้งของ สำนักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) โดยที่มาของชื่อ เชิญตะวันนั้นหมายถึง “เชิญธรรมะมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต” ธรรมะเป็นดั่งดวงตะวัน เมื่อดวงตะวันอุทัยขึ้นมาความมืดก็อันตรธานไป ฉันใด เมื่อธรรมะอุบัติขึ้นมาในใจของผู้ใด ความหลงก็ปลาสนาการไป ฉันนั้น ไร่เชิญตะวัน จึงเป็นดั่งรมณียสถานในการฝึกตน เพื่อก้าวพ้นจากความมืดมนอนธการของชีวิตและบรรลุสู่ภาวะ “โชติช่วงดั่งดวงตะวัน”

         ดังกวีนิพนธ์ที่ท่าน ว.วชิรเมธี นิพนธ์ไว้ว่า

“เชิญตะวันสาดรุ้ง  รังสี

เชิญศาสตร์ศิลป์กวี  ก่ำฟ้า

เชิญธรรมชาติมณี  น้ำหนึ่ง

เชิญพุทธธรรมจ้า  แจ่มห้วงใจหอม”

         ภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนให้เข้าชม อีกทั้งยังแอบซ่อนปริศนาธรรมไว้ให้ผู้เข้าชมได้ขบคิด เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เช่น หอศิลป์ ว.วชิรเมธี อัจฉริยะสามเณร หุ่นเหล็ก Super Hero โพธิมณฑล ในแต่ละส่วนอยู่ใกล้กันสามารถเดินชมได้จนทั่ว อิ่มอกอิ่มใจกับธรรมชาติแล้วยังได้อิ่มธรรมะอีกด้วย

11,588 views

5

share

Museum in Chiang Rai

11 August 2018
3,015
460
01 July 2020
5,625
456
30 April 2019
3,623
527
30 April 2019
2,931
482
19 June 2019
2,713
495
06 November 2019
822
2
27 November 2019
1,629
2