คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
กิจกรรมปี 2564

17 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา

149 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา

ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และบุคคลทั่วไป 

ส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” (ฉบับปฐมฤกษ์) Vol.๐๑l No.๐๑

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ 

 

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต้องเป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้จากการวิจัย และผลงานไม่เคยได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุศิลปวัฒนธรรม

คุณรวิโรจน์ สิงห์ลำพอง

เบอร์โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖

e-mail:  artsjournal@ssru.ac.th

วันที่สร้าง : 17 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

17 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564