กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ผลการคัดเลือก Museum Thailand Awards 2020 รอบที่ 1
กิจกรรมปี 2563

24 ก.ค. 2563

ผลการคัดเลือก Museum Thailand Awards 2020 รอบที่ 1

สถาบันพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

477 ผู้เข้าชม

3

แบ่งปัน

รายชื่อพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัล 

Museum Thailand Awards 2020 รอบที่ 1

 

พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

 1. นิทรรศรัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร
 2. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  กรุงเทพมหานคร
 3. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร
 4. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้   จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ
 6. พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์  จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์  จังหวัดพิษณุโลก
 8. พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง  จังหวัดระยอง
 9. พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร
 10. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จังหวัดเชียงใหม่
 11. หอภาพถ่ายล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
 12. หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร

 

พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 1. อุทยานหลวงราชพฤกษ์   จังหวัดเชียงใหม่
 2. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จังหวัดนครปฐม
 3. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดสงขลา
 4. ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  จังหวัดเชียงใหม่

 

พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น

 1. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะศาลเจ้า กรุงเทพมหานคร
 2. ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ   จังหวัดกาญจนบุรี
 3. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี   จังหวัดพิษณุโลก
 4. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ  จังหวัดหนองคาย
 5. พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห จังหวัดสงขลา

 

พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 1. พิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Toy  จังหวัดนนทบุรี
 2. พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จังหวัดลำปาง
 3. พิพิธภัณฑ์สังคโลก จังหวัดสุโขทัย
 4. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
 5. พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ กรุงเทพมหานคร
 6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

 

**หมายเหตุ** 

สำหรับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกฯ รอบที่ 1

จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมโครงการ

คัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563

แท็ก

วันที่สร้าง : 24 กรกฎาคม 2563

3

แบ่งปัน

24 ก.ค. 2563