กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมปี 2562

05 ธ.ค. 2562

14 ธ.ค. 2562

งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

สนามหลวง

2726 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

รัฐบาลจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทั่วประเทศ

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 : จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ,  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ,  และถวายบังคม 

 • ส่วนกลาง จัด ณ ท้องสนามหลวง 
 • ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม 
 • ต่างประเทศ จัด ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตามความเหมาะสม

 

วันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณ ณ ท้องสนามหลวง

ประกอบด้วย

 • การจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี.....มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษาต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบริการประชาชน  เช่น  การฝึกอาชีพ  บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้ การออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและสัญชาติ  บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น
 • การจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี.....วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และยังมีการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค
 • การออกร้านของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก  สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club)
 • นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ  Miracle of Life  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • การแสดงประติมากรรม ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และการแสดงน้ำพุที่สวยงาม

 

*** กำหนดเวลาการเข้าชม ***

 • วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์ – วันอาทิตย์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธ.ค. 2562 

เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00 – 21.00 น.

วันที่สร้าง : 04 ธันวาคม 2562

0

แบ่งปัน

05 ธ.ค. 2562 - 14 ธ.ค. 2562

10:00 - 20:00

ถนนราชดำเนินกลาง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200