กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   นิทรรศการฯเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
กิจกรรมปี 2562

25 ต.ค. 2562

11 พ.ย. 2562

นิทรรศการฯเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

สนามหลวง

252 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ณ ท้องสนามหลวง 

ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!

 

พื้นที่จัดงานเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการ "เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” แบ่งเป็น ๓ ห้อง

 • ห้องที่ ๑ นิทรรศการ"มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” แสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ห้องที่ ๒ การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์
 • ห้องที่ ๓ "ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” จัดแสดงองค์ความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

ส่วนที่ ๒ “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร”

 • จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ
 • สาธิตการเห่เรือ โดย กองทัพเรือ
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ จาก ๔ ภูมิภาค
 • การแสดงโขนเรื่อง"รามเกียรติ์" และการแสดง "ละครนอกละครใน" โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดงวันละ ๒ รอบ เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. และ ๒๐.๓๐-๒๒.๐๐ น.

 

ส่วนที่ ๓ “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งการแสดงเป็น ๓ องก์ ประกอบด้วย

 • องก์ ๑ สายธารแห่งพระบารมีวิถีชีวิตคู่สายน้ำ ชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันครั้งโบราณกาลพระราชประเพณีการเสด็จทางน้ำ “ขบวนพยุหยาตราชลมารค”
 • องก์ ๒ งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี ความวิจิตร ตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 • องก์ ๓ เฉลิมราชย์องค์นฤบดีปฐพีเป็นสุข พระราชกรณียกิจต่างๆ เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

 

ส่วนที่ ๔ “เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย” จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง 

วันที่สร้าง : 28 ตุลาคม 2562

1

แบ่งปัน

25 ต.ค. 2562 - 11 พ.ย. 2562

10:00 - 22:00

ถนนราชดำเนินกลาง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200