Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   Museum inFocus 2019 ชวนเสวนาว่าด้วยจดหมายเหตุ
Activities year 2019

21 Feb 2019

Museum inFocus 2019 ชวนเสวนาว่าด้วยจดหมายเหตุ

364 VIEW

0

share
Museum inFocus วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา . 1. หัวข้อ "ทัศน" จดหมายเหตุ : แผนที่-ภาพถ่ายกับการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2. หัวข้อ จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม : ว่าด้วยการทำสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดย คุณอมรเทพ สันติอโนทัย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ . กำหนดการสำคัญ 21 กุมภาพันธ์ 2562 9.30-10.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้า 10.00-12.30 น. “ทัศน” จดหมายเหตุ : แผนที่-ภาพถ่ายกับการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม โดย ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-13.30 น. ลงทะเบียนภาคบ่าย 13.30-16.00 น. จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม : ว่าด้วยการทำสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดย คุณอมรเทพ สันติอโนทัย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ . หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม . ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/FvpfFJ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432    

Created Date : 12 February 2019

0

share

21 Feb 2019

09:30 - 16:00


Phraborommaharatchawang
Khet Phra Nakhon Bangkok

Telephone : 02 225 2777

Fax : 02 225 2775