Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมที่ผ่านมา
Activities year 2017

22 May 2017

25 May 2017

กิจกรรมที่ผ่านมา

545 VIEW

0

share
เมืองจราจรจำลอง

          เมืองจราจรจำลอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2553 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดสร้างเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 3 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางที่ดี และตระหนักถึง         ความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ   มีการฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบนเส้นทางจราจรจำลอง โดยมุ่งหวังว่าสถิติของจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงในอนาคต ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. กฎจราจรเบื้องต้น 2. ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร 3. อุปกรณ์จราจร4. เทคโนโลยียานยนต์5. สนามทดลองขับขี่

Created Date : 26 May 2017

0

share

22 May 2017 - 25 May 2017

04:00 - 17:00


Suranari
Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima

Telephone : 044224850

Fax : 044224814