Back

ชุมชนมอญ

ชุมชนมอญ แห่งเกาะเกร็ด

      ปากเกร็ด ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๗ มีฐานะเป็นแขวงเรียกว่า แขวงตลาดขวัญ และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอในปีเดียวกัน  มีนายอำเภอคนแรกเป็นมอญชื่อ พระรามัญนนทเขตต์คดี (เนียม นนทนาคร) ซึ่งในทุกอำเภอของจังหวัดนนทบุรีก็มีชาวมอญอาศัยอยู่ประปราย เฉพาะอำเภอปากเกร็ดเป็นชุมชนมอญที่เก่าแก่และหนาแน่น แทบจะเต็มพื้นที่ทุกตำบล

ชุมชนมอญในปัจจุบันที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายเพราะเกาะเกร็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้คนต่างมาพักผ่อนหย่อนใจ และอยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ไกลนัก

อย่างไรก็ตามเสน่ห์ของชาวมอญที่อาศัยอยู่ในเกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้เห็นทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมว่าจะเป็น อาหารท้องถิ่น หรือแม้แต่ศิลปะงานฝีมือต่างๆ อีกทั้งความเป็นธรรมชาติของชาวมอญอีกด้วย

ข้อมูลจาก : คุณ ดุสิต ดวงตา       (ชาวเกาะเกร็ดเชื้อสายมอญ)

เรียบเรียงโดย : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่4  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2,011 views

0

share

Museum in Nonthaburi