Back

ตามรอยพ่อหลวงรัชกาล๙

คุรุสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา

         “พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙” พระบาทสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งครองราชยาวนาน ๗๐ ปี มีพระราชกรณียกิจถึง ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ และเสด็จเยี่ยมราษฎรในทุกภาคและทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเพื่อดูแลทุกข์ สุขและแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน และทรงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาของเยาวชนไทย ทรงเสด็จเยี่ยมสถานศึกษาในหลายพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จ.นครราชสีมา

          คุรุสัมมนาคาร คืออาคารคอนกรีตสีขาวที่มีรูปทรงหลังคาโค้งไปมาเป็นมุมต่างๆกัน อาคารตั้งอยู่ ณ ทุ่งตะโกรายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยทุ่งตะโกรายนี้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนั้น หรือ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิม) อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 330 ไร่ ทิศเหนือติดถนนสุรนารายณ์ ทิศใต้ติดคลองลำตะคอง ทิศตะวันตกติดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทิศตะวันออกติดที่ดินของเอกชน บริเวณนี้แต่เดิมมีต้นตะโกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกกันว่า "ทุ่งตะโกราย"

         คุรุสัมมนาคาร ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ดังปรากฏในงานสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งอยู่มานานถึง ๖๐ ปี ลักษณะสำคัญของคุรุสัมมนาคาร คือรูปทรงของเปลือกผิวอาคารที่เป็นทั้งโครงสร้างเป็นทั้งหลังคาซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และเป็นสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในไทยในขณะนั้น ภายใต้การออกแบบของสองสถาปนิกที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยคนแรก ดร. วทัญญู ณ ถลาง และ นคร ศรีวิจารณ์

         ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และทรงเสด็จเยี่ยมชม คุรุสัมมนาคาร ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และทุกครั้งที่มองอาคารนี้จะทำให้ระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอ และทำให้ระลึกถึงคำสอนของพระองค์ท่านในเรื่อง ของความอดทน และเหมือนได้รับพรจากคำสอนของพระองค์ท่าน

         เหมือนดังเช่นความหมายของหมายของชื่อ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ว่า มงคลแห่งราชา และทั้งหมดสามารถน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและในเรื่องการเรียนได้เสมอ และการตามรอยพ่อที่คุรุสัมมนาคาร จึงมีความสุขทุกครั้งว่าครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่

........................................

Credit by :
นายจารุพัฒน์ จิรานิจนุวัฒน์

936 views

0

share